walden-pondلیست و قیمت خرید پسماندهای خشک در غرفه بازیافت(مهر 1397)

این سند تشریح می کند که چرا سوزاننده های مناسب برای مدیریت زایدات موثر در تاسیسات تندرستی مورد نیاز هستند.ساخت تاسیسات مدیریت زایدات مسئولیت رو به تزاید شاغلین WASH است که ممکن است آشنا به بهترین عملکرد نباشند.این سند نتایج کلیدی مورد نظر را خلاصه کرده و خطوط راهنمای اصلی در دسترس را ارائه می نماید.
چشم انداز