walden-pondاگر شما نه پس چه کسی؟!
کاهش زباله خانگی
خانه داران مینه سوتا نسبت به گذشته زباله های بیشتری تولید کرده و دور می ریزند.در میان این زباله ها از محصولات پستی تا اضافه رنگ و خرده غذا را می توان یافت.در سرو کار داشتن با چنین زباله هایی شما از وقت و پول خود مایه خواهید گذاشت.خوشبختانه کارهای زیادی وجود دارد که شما می توانید در خانه انجام داده و مقدار زباله ها را کم کنید.جدا از این موضوع برخورد با زباله برای هیچ کس دوست داشتنی نیست....

ادامه مطلب: کاهش زباله های خانگی

با کاهش,استفاده مجدد و بازیافت مواد زاید جامد شما می توانید در زمره کسانی باشید که نقششان را در ایجاد یک حیات پایدار بخوبی ایفا کرده اند.
پیمودن ده گام زیر به کاهش مواد زاید جامد و کم شدن تغییرات آب و هوایی کمک می کند:

ادامه مطلب: ده راه فوق العاده برای کاهش مواد زاید جامد