walden-pondاصول اساسی
بیوگاز چیست؟
بیوگاز ترکیبی از گازهاست و بطور عمده از دی اکسید کربن و متان درست شده است.این گاز در اثر فعالیت انواعی از میکروارگانیزمها و معمولا در غیاب اکسیژن و هوا تولید می شود.(فقدان اکسیژن شرایط بی هوازی نامیده می شود)حیواناتی که مواد گیاهی را می خورند و به ویژه حیواناتی که چرا می کنند مقادیر زیادی بیوگاز تولید می نمایند.بیوگاز تولیدی توسط گاو یا فیل بوجود نمی آید بلکه توسط میلیاردها میکروارگانیزمی که در معده آن ها زندگی می کنند تولید می گردد.بیوگاز در مرداب ها و کف دریاچه ها که در آن ها مواد آلی در حال فساد تحت شرایط "رطوبت" و "فقدان اکسیژن" قرار دارند هم تولید می شود.

کیسه با چه اندازه ای مناسب سطل آشغال من است؟
با نگاه انداختن به سطل آشغالتان و توجه به راهنمای زیر براحتی قادر خواهید بود اندازه کیسه زباله مورد نیاز خویش را پیدا کنید.