walden-pondbaztafrih

معلمین و دانش آموزانی که در برنامه های بازیافت و دیگر برنامه هایی که به پاکیزگی محیط زیست کمک می کنند,مشارکت می کنند قادرند به میزان زیادی تفریح نمایند.دانش آموزانی که در مورد اهمیت بازیافت و محیط زیست چیزهایی یاد می گیرند, برای آینده مسیر سبزتری را ترسیم می کنند.در اینجا ما قصد داریم با تمرکز بر برنامه های بازیافت, فعالیت های بازیافتی که می توانند توسط دانش آموزان انجام شوند را شرح دهیم.

برای خرید کاغذهای باطله آمده بود اما علیرغم توافقات اولیه در مورد مبلغ ,کلی از قیمت پرداختی را به علت وجود کاغذهای رنگی کم کرد زیرا که می بایست علاوه بر صرف "زمان","کار" و "سرمایه" زیادی را مصروف تفکیک کاغذهای رنگی از سایر کاغذها می نمود!