walden-pondضایعات خورنده
ضایعات خورنده,ضایعات اسیدی یا قلیایی هستند که می توانند براحتی موادی که در تماس با آنها قرار می گیرند خورده و یا در خود حل نمایند.
ما خورندگی را یا با پی اچ و یا با نرخ خوردگی فولاد اندازه می گیریم.

با انقلاب بازیافت پیشرونده سوئد کمتر از یک درصد زباله های خانگی سوئد سر از سطل آشغال در می آورند.بقیه به راههای مختلف بازیافت می شوند.
به سوی زباله صفر
اعجاب آور نیست اگر در سرزمینی هیچ کدام از زباله های خانگی دور ریز محسوب نشوند؟و اگر هر دورریزی به چیزی دیگر تبدیل شود که از آن میان میتوان به محصولات جدید, مواد خام,گاز و یا دست کم حرارت اشاره نمود؟