walden-pondجداسازی آبی/سبز چیست؟
برنامه جداسازی زباله های آبی/سبز راهی ساده برای ساکنین است که زباله ای که راهی اماکن دفن می کنند کم نمایند.برنامه جداسازی راهی برای جداسازی ضایعات شما در دو طبقه آب و سبز است که بازیافت یا کمپوست خواهند شد.زباله های سبز در داخل کیسه های شفاف سبز رنگ قرار داده می شوند و شامل محصولات قابل کمپوست شدن هستند که عموما از عناصر تر و خاکی تشکیل شده اند.ضایعات آبی در کیسه های آبی قرار می گیرند و شامل عناصر خشکی هستند که ممکن است قابل بازیافت باشند یا نباشند.

چطور بهترین اندازه ظرف آشغال خانه تان را تعیین کنید؟!
وقتی میهمانی به پایان می رسد یا شام خورده می شود صاحب خانه ها و میزبانان خود را در حال جمع کردن بسته بندی های کاغذی,غذاهای نیم خورده و بشقاب های کاغذی می بینند.در زمان هایی مثل این , ظروف آشغال نیاز دارند که بطور آشکاری جدا باشند.وقتی خانه ای هر روزه زباله تولید می کند مهم است که کمی فکر روی ظروفی بگذاریم که قرار است زباله ها را نگهداری و دفع نمایند.انتخاب بهترین سطل می تواند این طور معنا شود که برای جاهای مختلف درون و بیرون خانه بیش از یک سطل مورد استفاده قرار گیرد.