walden-pondrecyclev

شرح عکس:یکی از چیزهایی که مانع این می شود که مردم بازیافت را جدی بگیرند این است که برای آنها استفاده از سطل های بازیافت قرار داده شده در کنار پیاده روها راحت نیست!

آیا با دورریزهای خانگیتان مشکل دارید!؟کمی بیشتر فکر کردن به راههای مدیریت مواد زاید جامد خانگی می تواند به شما کمک کند که آنها را بهتر سازماندهی نمایید.با طرح ریزی دقیق تر شما هم در هزینه هایتان صرفه جویی خواهید نمود و هم به محیط زیستتان آسیب کمتری وارد می سازید.در گام یک شما متوجه می شوید که چطور با زباله ها,خرده های غذا و مواد قابل بازیافت برخورد نمایید.