walden-pondآیا هرگز فکر کرده اید که "آبی رنگ" بودن برخی مخازن جمع آوری زباله ,نشانه چیست؟!

محصولی از اندیشه باز و بازچرخش!
صافی آب تولید شده توسط دیوید رینبرد از کشور انگلستان