walden-pondنتایج این آزمون به ارزیابی کیفیت کمپوست به عنوان یک منبع کشاورزی یا باغبانی کمک می کند.
نتایج آزمون کمپوست
پی اچ-پی اچ کمپوست نهایی باید نزدیک 7 باشد.مقادیر زیر 6 و بالای 8 نشان دهنده این است که یا در مواد شروع کننده یا فرآیند کمپوست و یا هر دو ایراداتی وجود دارد.

سوالاتی که مکررا در باره کمپوست پرسیده می شود؟*
چقدر طول می کشد؟
پاسخ این سوال محدوده گسترده ای را در بر می گیرد زیرا وابسته به فرآیند مورد استفاده,موادی که کمپوست می شوند و این است که کمپوست چگونه مدیریت می شود.شاید مهمترین مسئله نوع استفاده از کمپوست باشد :بسیاری از محتویات کمپوست بلافاصله مورد استفاده مالچ پاشی قرار می گیرند در حالی که ماهها طول می کشد تا جوانه های حساس شروع به رشد و نمو نمایند.در اینجا ما فرض می کنیم که کمپوست مورد استفاده باغی دارد.