walden-pondجداسازی زباله در منبع در بنگالور انجام می شود.در اینجا ما مدیریت مواد زیاد جامد در آپارتمان را معرف حضور شما می نماییم.
در اینجا ما فرآیندی ساده را معرفی می کنیم که به مدیریت مواد زاید به گونه ای منجر می شود که حداکثر مشارکت ساکنین و انقلابی اساسی در عمل را ایجاد می نماید.

واحد بیوگاز چیست؟ تجربه ای از کنیا
واحد بیوگاز یک هاضم بی هوازی است که بیوگاز را از فضولات حیوانی و محصولات انرژی زا تولید می کند.