walden-pondسلام.من ساهاس چیتلانگ هستم.یک بچه چهارده ساله هندی.در اینجا شما می توانید واحد مینی بیوگاز مرا که ساده و ارزان ساخته شده ببینید.آن برای بیست تا سی دقیقه در پراغ بونزن خواهد سوخت.شما می توانید از هر چیز از زایدات آشپزی به آن اضافه نمایید.)به استثنای پوست تخم مرغ و پوست پیاز) در 12 ساعت گاز آماده استفاده است.ساخت آن ساده و ارزان است ( 2 الی 3 دلار) و محصول خیلی مفیدی می دهد.

اگر درجه حرارت جایی که زندگی می کنید اغلب زیر 15 درجه سانتیگراد است ,می توانید ترکیب ضایعات را با پوشاندن این واحد بیوگاز گرم نگه دارید.این کار با مواد گیاهی همچون برگ ها ,چمن ها, ساقه های بوریا و یا ذرت صورت می گیرد.