walden-pondیک محیط زیست خطرناک و مدیریت آن
بیمارستان مکان خیلی قدرتمندی است;جایی که در آن به بیماران رسیدگی می شود.از بدو تاسیس , بیمارستان ها جاهایی برای معالجه بیماران شناخته می شد.با این حال ما از اثرات بد آشغال و زباله تولید شده توسط آنها بر بدن انسان و محیط زیست آگاه نیستیم.اما اکنون این حقیقت بخوبی درک شده که از زباله های بیمارستانی تولید شده در طی مراقبت بیماران اثرات بد و مضری بر روی محیط زیست و بدن آدمی حاصل می شود.

آدم هایی هستند که دور ریزهای خود را به کسانی که وسایل کهنه را خریداری می کنند می فروشند.این وسایل می توانند مجلات, بطری های مستعمل, مجلات, کیف های خرید, کتاب های قدیمی, قوطی های روغن, شیشه,کاغذ و ... باشد.این یکی از روش های جداسازی زباله است که توسط بسیاری از افراد انجام می گیرد.
جدا سازی زباله با توجه به انبوه زباله های تولید شده در روز برای حفظ ایمنی و تندرستی ما اهمیت دارد.بعضی از زباله ها قابل تجزیه زیستی نیستند اما می توانند دوباره مورد استفاده قرار گیرند و یا بازیافت شوند.واقعیت این است که بخش عمده زباله ها قابلیت بازیافت دارند و بخشی از زباله ها می توانند به مصرف کمپوست برسند و تنها بخش کوچکی از زباله ها هستند که بی فایده بوده و باید دور ریخته شوند.