walden-pondپلاستیک های قابل بازیافت و غیر قابل بازیافت؟یک فهرست سریع!
خیلی جالب است که پلاستیک ها را به سادگی و با یک کد قابل بازیافت دانسته و یا آن ها را به علت داشتن یک کد دیگر زباله محسوب نماییم.متاسفانه این کار اینقدرها هم ساده نیست.چرایی آن به دلیل زیر است:

ارزیابی استفاده از بیوگاز به عنوان منبع ایجاد گرما در یک گلخانه شهری
خلاصه
در ورسستر،MA،یک گروه از کشاورزان شهری در اجتماعی که "مغازه" نامیده می شد گلخانه ای درست کردند تا محصولات تازه را در همه ایام سال کشت بدهند.متاسفانه گلخانه در ماههای سرد، سردتر از آن بود که بتواند فعالیتی داشته باشد.نظر به تجربه کمپوست "مغازه" علاقه به تعقیب بیوگاز-متان تولیدی از هضم بی هوازی زایدات آلی جهت ایجاد گرما در گلخانه پیدا کرد.پروژه از اطلاعات مطالعات موردی و دیگر منابع جهت محاسبه مقدار انرژی مورد نیاز برای گرم کردن گلخانه و انرژی مورد انتظار حاصل از مواد غذایی مختلف قابل دسترس استفاده نمود.نتایج موید این مسئله است که بیوگاز منبع قابل اطمینان برای گرم کردن گلخانه "مغازه" می باشد.