walden-pondشما پرسیده اید؟
آیا من باید شیشه ای که در سطل بازیافت می اندازم را دارای زیر سازی نمایم؟

ادامه مطلب: چطور شیشه را بازیافت کنیم؟!

شعارهای بازیافت نقش مهمی در تشویق مردم به کاهش,استفاده مجدد و بازیافت دارند.همه ما باید سهممان را در سبز نگاه داشتن زمین و پاکسازی تولیدات آینده ادا کنیم.پس اگر دوست داشتید به شعارهای زیر رای بدهید:

ادامه مطلب: شعارهای بازیافت