walden-pondتولید ورمی کمپوست از اختلاط مایع بیوگاز و علف هرز پارتنیوم با کود
خلاصه
هدف
پارتنیوم هیستروفوروس یکی از مزاحمترین علف هرزها در سطح جهانی است.این ماده اساسا توسط روش شیمیایی کنترل می گردد.با وجود پژوهش های خوب جامعه علمی، دستاوردهای خوبی نصیب نشده است.ورمی کمپوست یکی از نوید بخش ترین فناوری ها برای مدیریت کسر آلی زایدات جامد است.این مطالعه برای ارزیابی ورمی کمپوست علف هرز پارتنیوم مخلوط شده با مایع بیوگاز تحت شرایط آزمایشگاهی صورت گرفته است.

تاثیر نرخ اختلاط فضولات گاوی با آب در تولید بیوگاز
خلاصه
بیوگاز یک راه حل جایگزین برای حل بحران انرژی در اندونزی می باشد.در 2013 جمعیت احشام 13.13 میلیون راس بوده است.استفاده از فضولات گاوی دارای این پتانسیل هست که با تولید بیوگاز ضمن ایجاد سوخت جایگزین برای استفاده های خانگی، موتورهای احتراق داخلی را به راه انداخته و برق تولید نماید.این کار با استفاده از یک نوع هاضم بسته(بچ) انجام شده و در انجام آزمایش از مخازن با ظرفیت 20 لیتری استفاده گردیده است.هدف از انجام آزمون این بوده که بر پایه نسبت های اختلاط متفاوت فضولات گاوی و آب، به تولید بهینه بیوگاز نائل شود.نسبت اختلاط فضولات گاوی با آب به ترتیب برابر با 1:1، 1:1.4، 1:1.7،1:2 و 1:2.5 بر حسب کیلوگرم بر کیلوگرم بود.گاز کروماتوگرافی اجزای گاز تولیدی در بیوگاز را نشان داد و آزمایشات کالریمتری ارزش کالری را مشخص نمود.این مطالعه ترکیب بیوگاز که بیش از هر چیز دارای گاز متان است را مشخص نمود.نتایج نشان داد که اختلاط فضولات گاوی با آب به نسبت 1:1.7 بیوگاز را در بالاترین غلظت متان برابر با 61.78 درصد حجمی و ارزش حرارتی 5498.54 کیلوکالری بر متر مکعب تولید می نماید.