walden-pondاگر در تهران ساکن هستید برای تعیین نزدیکتری غرفه بازیافت می توانید روی اینجا کلیک کنید.

اینجا

اگر مایل هستید همزمان با مشارکت در امر بازیافت پسماند خشک در یک کار خیر و انساندوستانه هم مشارکت نمایید می توانید درب بطری های پلاستیکی دوغ و نوشابه و آب معدنی را جدا کرده و آن ها را به مراکز زیر تحویل دهید.مراکز ذیل پس از تحویل گرفتن درب بطری ها, آن ها را فروخته و از پول آن برای افراد معلول ویلچر تهیه می کنند.

ادامه مطلب: مراکز تحویل درب بطری های پلاستیکی