walden-pondبازیافت:
بازیافت به فرآیندی ارجاع داده می شود که در آن با استفاده نز مواد زائد جامع محصولات جدید تولید می شود.این محصولات جدید توسط تمیز سازی و فرآیند مجدد محصولات قدیمی به چیزهایی که توسط عموم قابل استفاده مجدد باشند، ساخته می شوند.

کاغذ، که از خمیر چوب درختان ساخته می شود، عموما به عنوان یک منبع تجدید نشدنی در نظر گرفته می شود،زیرا درختان سریعتر از آنکه رشد کنند،بریده می شوند.از آنجا که کاغذ در جامعه ما تقاضای زیادی دارد،بازیافت آن مهم است.انواع زیادی از کاغذها می توانند مجددا به خمیر تبدیل شده و برای استفاده مجدد دوباره تبدیل به کاغذ شوند.با این حال،برخی از انواع کاغذها هستند که نباید بازیافت شوند.