walden-pondworm

توجه:اطلاعات زیر برای علاقمندانی مفید است که مایلند در خانه ها به کمپوست سازی با استفاده از کرم اقدام نمایند.به این ترتیب شایسته است که مقاله مورد استفاده اماکن تجاری,مدارس یا سازمان های دولتی که مایلند به تولید و فروش کمپوست نگاهی تجاری داشته باشند قرار نگیرد.

recyclev

شرح عکس:یکی از چیزهایی که مانع این می شود که مردم بازیافت را جدی بگیرند این است که برای آنها استفاده از سطل های بازیافت قرار داده شده در کنار پیاده روها راحت نیست!