walden-pondاغلب ما از لحاظ اخلاقی باور داریم که بازیافت کار درستی است که می بایست انجام گیرد.با این حال از نوشته های مندرج در پای مطالب معلوم است که با کمال تاسف همه ما دوستان,آشنایان و اعضای خانواده مان را داریم که بازیافت نمی کنند.در متن زیر بعضی از دلایل که چرا مردم بازیافت نمی کنند و برخی از علت هایی که چرا آنها باید بازیافت کنند ذکر کرده ایم:

انرژی کاملا سبز یا بیوگاز یک منبع انرژی ارزشمند تجدید شدنی است.
وقتی که موا آلی پوسیده یا تجزیه می شوند, ترکیبی از دی اکسید کربن و متان تولید می کنند.این گازها بیوگاز نام دارند که می توانند به مصارف گوناگونی برسند.
بیوگاز گاهی وقت ها انرژی کاملا سبز نامیده می شود زیرا منبع ارزشمند انرژی در نواحی روستایی است.بیوگاز منبع انرژی تجدید شدنی را که تمیز و براحتی قابل کنترل است فراهم می کند و با توجه به اینکه نیاز به نیروی انسانی کمی دارد براحتی می تواند جایگزین هیزم یا سوخت های فسیلی بشود.