walden-pondکاهش مواد زاید جامد کاهش زباله ای است که به اماکن دفن ما می رود.این ها چیزهایی هستند که ما هر روزه استفاده می کنیم و سپس با انداختنشان به داخل سطل آشغال از شرشان رها می شویم.مواد زاید جامد از خانه ها و اماکن تجاری و صنعتی می آیند.اگر شما بخواهید که مواد زاید جامد را کم کنید باید بعضی از روش های زیر را مورد استفاده قرار دهید که به کاهش,استفاده مجدد یا بازچرخش (بازیافت) مواد زاید جامد کمک می کنند.

کمپین وارداتی "دست کم روزی یک آشغال بردار!" را باید ارج بنهیم که می نهیم,هرچند مختصر خلاقیتی باعث می شود که با تولید مشابه های چنین کمپینهایی بی نیاز از واردات آن ها شده و حتی بتوانیم به صادرات آن ها اقدام نماییم!