walden-pondشاید باورش مشکل باشد اما دانشمندان ژاپنی توانسته اند توسط کاغذ روزنامه به بازیافت طلا دست یابند!این دانشمندان ادعا می کنند که روزنامه یکی از مهمترین اجزای فرآیندی است که به دنبال آن طلا و سایر فلزات زباله های صنعتی, بازیافت می شوند.آنها برای این کار ابتدا روزنامه های قدیمی را خرد کردند و از آن خمیری ساختند.سپس با اضافه کردن چند نوع ماده شیمیایی از جمله کلرو فرمالدیید,ژل کاغذ ساختند و با خشک کردن ژل, آن را به صورت پودر درآوردند.