walden-pondکمپوست فرآیندی ساده و ارزان است که در طی آن ضایعات آشپزخانه و باغ و باغچه شما به غذایی مقوی و ارزشمند برای باغ و باغچه شما تبدیل می شود.تولید و استفاده از آن ساده است!

دلایل زیست محیطی!
شما وظیفه دارید که به سهم خویش زباله ای که به مراکز دفن فرستاده می شود را کاهش دهید!پژوهش های جدید ثابت کرده است که حتی خانواده هایی که هم اکنون در حال تولید و استفاده از کمپوست هستند, نیمی از ضایعات غذایی خویش که قابلیت تبدیل به کمپوست دارند را در کیسه های زباله میریزند

در غالب کشورها مقررات زیست محیطی مردم را تشویق می کند که زباله ها و آشغال های تولیدی در خانه ها و ادارات و محل های کارشان را در 4 گروه تقسیم کرده و هر گروه را در کیسه زباله جداگانه ای بریزند!این 4 گروه زباله عبارتند از: