walden-pondسوال: ذهن ساده و دو دویی من از جواب هایی در مایه های "بستگی دارد؟!" متنفر است.من سوالاتی ساده دارم!پس به من جواب هایی ساده بدهید!سوالات ساده من در ارتباط با "ورمی کمپوست" هستند و عبارتند از:چقدر کرم باید بگیرم؟چه درجه حرارت یا رطوبتی را باید نگهداری کنم؟چه خوراکی باید به آنها بدهم؟بهترین بستر مورد استفاده من چیست؟
من فکر می کنم داشتن یک راهنمای مشخص بهترین چیز است زیرا زیادی تعداد متغیرها می تواند ذهن یک فرد مبتدی را فلج نماید.یک فرد مبتدی مسلح به قوانین سرانگشتی ساده و ناکامل می تواند به کودسازی با کرم یا همان تهیه ورمی کمپوست اقدام کند و بداند که در آینده بهتر خواهد شد.این در حالی است که یک فرد مبتدی که می خواهد شروع به تهیه کمپوست کرمی نماید ممکن است با راهنماهای مبهم ترسانیده شده و با بی خیال مطالعه ورمی کمپوست شدن,سر از تماشای تصاویر گربه ها در آورده و مجددا نیز به مطالعه در باره ورمی کمپوست روی خوش نشان ندهد.

petپت بزرگ(خانواده) خالی!      250