walden-pondتردیدی نیست که جداسازی زباله های تر و خشک از هم باید اجباری شود.جداسازی یا تفکیک اصطلاحی است که به سادگی به قرار دادن زباله ها در دو گروه تر و خشک اشاره دارد;عاملی که باعث می شود دستکاری مواد زاید جامد و کار بعدی روی زباله ها راحت تر صورت گیرد.

خلاصه
مشکل:تامین سوخت آشپزی, دفع زایدات,غلبه بر ناکارآمدی هاضم های سنتی تولید بیوگاز حاصل از فضولات احشام
ایده:فرآیند خیلی کارآمد مخازن "تهیه بیوگاز زیستی " که حاوی کالری بالایی از زایدات مورد استفاده برای هضم باکتریولوژِیکی می باشد.سیستم به وسیله هر خانه ای قابل استفاده است.
سختی:ساخت:راحت تا متوسط,استفاده :آسان.هاضم باید در درجه حرارت های بین 32 و 37 درجه سانتیگراد نگهداری شود.