walden-pondمعرفی
زایدات انسانی می توانند در یک بیوراکتور کوچک ریخته شوند تا گاز متان تولید کنند و امکانات پخت و پز و گرمایش را فراهم آورند.در حالی که استفاده از فضولات حیوانی برای تولید بیوگاز عمومیت دارد,به سادگی میتوان دستگاه بیوگازی ساخت که در آن به جای فضولات حیوانی از زایدات انسانی استفاده شود.


جمع آوری خانه به خانه زباله چیز عجیب و غریبی نیست!این گونه جمع آوری زباله همان روشی است که در سالیانی طولانی مورد استفاده قرار می گرفت و انصافا هم خوب جواب می داد!در این روش به جای آنکه زباله در داخل ظرف زباله پلاستیکی یا فلزی بزرگی که در بیرون منزل مستقر است و جایگاه موقت جمع آوری زباله نام دارد ریخته شود,