walden-pondpetپت بزرگ(خانواده) خالی!      250

نتایج این آزمون به ارزیابی کیفیت کمپوست به عنوان یک منبع کشاورزی یا باغبانی کمک می کند.
نتایج آزمون کمپوست
پی اچ-پی اچ کمپوست نهایی باید نزدیک 7 باشد.مقادیر زیر 6 و بالای 8 نشان دهنده این است که یا در مواد شروع کننده یا فرآیند کمپوست و یا هر دو ایراداتی وجود دارد.