walden-pondفشارنده سبز به شما کمک می کند که حجم بطری های پلاستیکی زاید و قوطی ها را تا 80 درصد کم کنید.استفاده از فشارنده ساده است و در عین حال نیاز به نیروی الکتریکی ندارد.در ساخت این فشارنده از موادی استفاده شده که قادرند با انواع بطری های پلاستیکی و قوطی ها سازگار باشند و اندازه اولیه این محصولات را به 20 درصد اندازه اولیه برسانند.

baz1

همه اجتماعات نخواهند توانست همه این گام ها را انجام دهند!به ویژه در آغاز کار