walden-pondکمپین وارداتی "دست کم روزی یک آشغال بردار!" را باید ارج بنهیم که می نهیم,هرچند مختصر خلاقیتی باعث می شود که با تولید مشابه های چنین کمپینهایی بی نیاز از واردات آن ها شده و حتی بتوانیم به صادرات آن ها اقدام نماییم!

معرفی
زایدات انسانی می توانند در یک بیوراکتور کوچک ریخته شوند تا گاز متان تولید کنند و امکانات پخت و پز و گرمایش را فراهم آورند.در حالی که استفاده از فضولات حیوانی برای تولید بیوگاز عمومیت دارد,به سادگی میتوان دستگاه بیوگازی ساخت که در آن به جای فضولات حیوانی از زایدات انسانی استفاده شود.