walden-pondکاغذ، که از خمیر چوب درختان ساخته می شود، عموما به عنوان یک منبع تجدید نشدنی در نظر گرفته می شود،زیرا درختان سریعتر از آنکه رشد کنند،بریده می شوند.از آنجا که کاغذ در جامعه ما تقاضای زیادی دارد،بازیافت آن مهم است.انواع زیادی از کاغذها می توانند مجددا به خمیر تبدیل شده و برای استفاده مجدد دوباره تبدیل به کاغذ شوند.با این حال،برخی از انواع کاغذها هستند که نباید بازیافت شوند.

نشانه جهانی بازیافت سه پیکان در تعقیب هم می باشد که تشکیل یک مثلث را داده و در زیر دیده می شود.
تاریخچه نشانه
این نشانه توسط گری آندرسون که یک دانشجوی بیست و سه ساله بود در اواخر دهه 1960 الی 1970 طراحی گردید.