walden-pondنشانه جهانی بازیافت سه پیکان در تعقیب هم می باشد که تشکیل یک مثلث را داده و در زیر دیده می شود.
تاریخچه نشانه
این نشانه توسط گری آندرسون که یک دانشجوی بیست و سه ساله بود در اواخر دهه 1960 الی 1970 طراحی گردید.

پاسخ روانشناسانه به سوال "چرا مردم بازیافت نمی کنند؟"
اگر چیزی برای مردم بسیار آسان نباشد انجامش نمی دهند.
مزایای بازیافت واضح به نظر می رسد.این کار میزان زایدات لندفیل ها را کاهش می دهد، از منابع طبیعی حفاظت می کند، آلودگی ها را کم می کند و شغل ایجاد می نماید.اغلب امریکایی ها بازیافت می کنند....البته گاه گاهی!