walden-pondمعرفی
استفاده روزمره از بیوگاز برای فعالیت ها چیزی است که در مقیاس وسیع و در دنیای حال حاضر به چشم می خورد.در کشورهایی مثل هند و چین ضایعات تولیدی از کارخانجات بزرگ و سکونت گاههای خانگی برای تولید بیوگاز مورد استفاده قرار می گیرد.بیوگاز آلودگی محیط زیست را هم کم می کند.

ادامه مطلب: استفاده از یک هاضم بیوگاز

زباله دان های پدالی که در شهرک غرب مورد استفاده قرار گرفته اند دو ویژگی حائز اهمیت دارند:

ادامه مطلب: زباله دان های پدالی