walden-pondیکی از کلیدهای موفقیت در تولید کمپوست هوادهی است.باکتری ها به اکسیژن نیاز دارند تا بتوانند تنفس کرده و کمپوستی غنی تولید نمایند.یک راه برای هوادادن به کمپوست استفاده از چنگک یا وسیله ای است که کمپوست را می چرخاند.هرچند اگر شما کمپوستتان را در وسیله ای معلق نگاه دارید, مجبورید کاری کنید که ظرف چرخانیده شود.از آنجا که اغلب بشکه های کمپوست می توانند گران باشند, شما ممکن است علاقمند باشید که یکی از آنها را خودتان با هزینه ای کمتر و صرف یک ساعت وقت بسازید.

کاهش مواد زاید جامد کاهش زباله ای است که به اماکن دفن ما می رود.این ها چیزهایی هستند که ما هر روزه استفاده می کنیم و سپس با انداختنشان به داخل سطل آشغال از شرشان رها می شویم.مواد زاید جامد از خانه ها و اماکن تجاری و صنعتی می آیند.اگر شما بخواهید که مواد زاید جامد را کم کنید باید بعضی از روش های زیر را مورد استفاده قرار دهید که به کاهش,استفاده مجدد یا بازچرخش (بازیافت) مواد زاید جامد کمک می کنند.