walden-pondاگر موبایل شما دیگر قابل استفاده نباشد ممکن است آن را به دور بیندازید!اما مطمئن باشید که اگر چنین عملی را انجام دهید همانند کسی خواهید بود که قطعه ای کوچک از معدنی از طلا را به دور انداخته باشد!

شاید باورش مشکل باشد اما دانشمندان ژاپنی توانسته اند توسط کاغذ روزنامه به بازیافت طلا دست یابند!این دانشمندان ادعا می کنند که روزنامه یکی از مهمترین اجزای فرآیندی است که به دنبال آن طلا و سایر فلزات زباله های صنعتی, بازیافت می شوند.آنها برای این کار ابتدا روزنامه های قدیمی را خرد کردند و از آن خمیری ساختند.سپس با اضافه کردن چند نوع ماده شیمیایی از جمله کلرو فرمالدیید,ژل کاغذ ساختند و با خشک کردن ژل, آن را به صورت پودر درآوردند.