walden-pondاگر شما هم از آن هایی هستید که در هنگام تفکر در باره دزدی زباله "همین است که هست" و یا "کاریش نمی توان کرد" می گویید بهتر است مطالعه ادامه مطلب را درز گرفته و به خواندن دیگر یادداشت ها مشغول گردید اما چنانچه از آن هایی می باشید که جدا به "کاریش می شود کرد" ایمان دارند بد نیست مرور آنچه که در ادامه می آید را از نظر دور ندارید.

ادامه مطلب: چطور با زباله دزدی مقابله کنیم؟!

کاغذ و کتاب
بازیافتی ها:
تمامی کاغذهای اداری
کاغذ سفید
کاغذ رنگی

ادامه مطلب: آنچه که می توانیم و نمی توانیم بازیافت نماییم؟!