walden-pondپاسخ روانشناسانه به سوال "چرا مردم بازیافت نمی کنند؟"
اگر چیزی برای مردم بسیار آسان نباشد انجامش نمی دهند.
مزایای بازیافت واضح به نظر می رسد.این کار میزان زایدات لندفیل ها را کاهش می دهد، از منابع طبیعی حفاظت می کند، آلودگی ها را کم می کند و شغل ایجاد می نماید.اغلب امریکایی ها بازیافت می کنند....البته گاه گاهی!

وقتی شما بازیافت را در خانه,مکان عمومی و یا کمپ انجام می دهید, ممکن است سخت باشد که بدانید کدام مواد و محصولات قابل بازیافت هستند.
با این حال,در اغلب مواقع شناسایی قابلیت بازیافت یک ماده یت محصول با جستجوی نشانه هایی که اغلب در سمت زیرین بسته بندی وجود دارند میسر خواهد شد.
در انگلستان , نشانه های مختلفی را می توان در بسته بندی ها دید که عمومی ترین آن ها به همراه معانیشان در زیر آمده اند: