walden-pondدور ریختن زایدات در سطل آشغال کار خوبی است.اگرچه این کار انتهای مدیریت زایدات جامد نیست و تنها آغاز کار است.جداسازی اولین گام مدیریت مواد زاید جامد به حساب می آید.

ادامه مطلب: مدیریت زباله های تر و خشک

اگر شما نه پس چه کسی؟!
کاهش زباله خانگی
خانه داران مینه سوتا نسبت به گذشته زباله های بیشتری تولید کرده و دور می ریزند.در میان این زباله ها از محصولات پستی تا اضافه رنگ و خرده غذا را می توان یافت.در سرو کار داشتن با چنین زباله هایی شما از وقت و پول خود مایه خواهید گذاشت.خوشبختانه کارهای زیادی وجود دارد که شما می توانید در خانه انجام داده و مقدار زباله ها را کم کنید.جدا از این موضوع برخورد با زباله برای هیچ کس دوست داشتنی نیست....

ادامه مطلب: کاهش زباله های خانگی