walden-pondوقتی شما بازیافت را در خانه,مکان عمومی و یا کمپ انجام می دهید, ممکن است سخت باشد که بدانید کدام مواد و محصولات قابل بازیافت هستند.
با این حال,در اغلب مواقع شناسایی قابلیت بازیافت یک ماده یت محصول با جستجوی نشانه هایی که اغلب در سمت زیرین بسته بندی وجود دارند میسر خواهد شد.
در انگلستان , نشانه های مختلفی را می توان در بسته بندی ها دید که عمومی ترین آن ها به همراه معانیشان در زیر آمده اند:

ایا شما می دانید که اغلب زایدات خانگی قابل بازیافت هستند؟آیا شما متوجه هستید که در امریکا هر فرد بطور معمول 4.5 پوند ماده زاید در روز تولید می کند؟این عدد را در 300 میلیون ضرب کنید تا متوجه شوید که در هر روز چه میزان از انواع و اقسام زایدات بوجود می آیند.این دلیل ساده ای است که به موجب آن بازیافت را باید جدی قلمداد کرد.