walden-pondورمی کمپوست از باقیمانده های مزرعه
کود زیستی ورمی کمپوست یک کود طبیعی مهم است.در گذشته کشاورزی فقط با استفاده از کودهای طبیعی انجام می شد.به خاطر این امر، افزایش محصول و حاصلخیزی خاک حفظ می شد.در شرایط جاری به خاطر رشد جمعیت، به علت انقلاب سبز، با استفاده از کودهای شیمیایی، واریته های بالایی از محصولات بوجود آمدند.استفاده گسترده از کودهای شیمیایی و آفت کش ها سبب کاهش حاصلخیزی خاک و همچنین کاهش تعداد میکروارگانیزم های مفید گردید.بنابراین، در تبدیل این زمین های کاهش کیفیت یافته به زمین های بارور، کودهای آلی نقش عمده ای را در فرآیند تبدیل ایفا می نمایند.باقیمانده های آلی طبیعی در دسترس توسط کرم ها بلع می شوند.آن ها توسط میکروارگانیزم های روده و آنزیم ها هضم شده و تشکیل حبه های کوچکی را می دهند که از مقعد کرم خاکی خارج می گردند.این خروجی ها ورمی کمپوست نام دارند.

انجمن دهناوور یک مزرعه تولید مواد لبنی با حدود 40 راس گاو را راه اندازی کرد.شیر به عنوان منبع خوب مواد مغذی تمام گروههای سنی شناخته شده است و تولید حاصل از مزرعه مود لبنی راهی طولانی برای کمک به برآورده ساختن این نیازها طی می کند.شیر حاصل از گاوداری نیاز بچه های مهد کودک ها، خانه های سالمندان و بچه های ساتوشا ویدیالایا که حدودا 800 نفر هستند را تامین می کند.