walden-pondاگر مایلید حدود قیمت پس ماندهای خشک که به قصد فروش تحویل غرفه های بازیافت می دهید را بدانید می توانید از قیمت های نمونه زیر استفاده نمایید:

قیمت پسماندهای خشک هر چند وقت یکبار تغییر می کند.آخرین قیمت ها را می توانید در زیر ببینید.