walden-pondواحد بیوگاز خانگی ساخت پیچیده ای ندارد و می توان آن را براحتی و با مد نظر قرار دادن ملاحظاتی درست کرده و مورد استفاده قرار داد.در زیر شکل یک

اگر مایلید حدود قیمت پس ماندهای خشک که به قصد فروش تحویل غرفه های بازیافت می دهید را بدانید می توانید از قیمت های نمونه زیر استفاده نمایید: