walden-pondسال های زیادی است که به همت و آموزش های شهروندی شهرداری و سازمان های دولتی و غیر دولتی,از محیط زیستی گرفته تا مردم نهاد, کوشش های زیادی در جهت جداسازی پسماندهای خشک و تر صورت پذیرفته است که البته به میزان باید و شاید افاقه نکرده است!

ادامه مطلب: شهرک فرهنگیان دو و یک ایده نو؟!

تکنولوژی بیوگاز(هضم بی هوازی)
یک فرآیند طبیعی بیولوژیک است که در آن مواد دفعی آلی در نبود هوا تثبیت شده و تبدیل به بیوگاز و کود آلی می شود.این یک تکنولوژی مطمئن برای مواد دفعی آلی و مرطوب میباشد

ادامه مطلب: مواد خام تولید کننده بیوگاز در خاور میانه