walden-pondغرفه های بدون متصدی تفکیک پسماند خشک از مبدا که تاکنون در تهران و در مجتمع های آرین و شهرک فرهنگیان دو کار گذاری شده اند در خارج از کشور هم کار برد دارند.در تصاویر زیر نمونه هایی از چنین غرفه هایی دیده می شوند:

برای تعیین اندازه سطل جمع آوری زباله های تر و خشک دانستن اینکه چند کیلوگرم زباله در هر روز به ازای هر نفر تولید می شود کافی نیست و علاوه بر تعیین حجم زباله تولیدی روزانه می بایست دانست که زباله تولیدی چند بار در هفته از منزل خارج می شود.