walden-pondبا کاهش,استفاده مجدد و بازیافت مواد زاید جامد شما می توانید در زمره کسانی باشید که نقششان را در ایجاد یک حیات پایدار بخوبی ایفا کرده اند.
پیمودن ده گام زیر به کاهش مواد زاید جامد و کم شدن تغییرات آب و هوایی کمک می کند:

ادامه مطلب: ده راه فوق العاده برای کاهش مواد زاید جامد

شما پرسیده اید؟
آیا من باید شیشه ای که در سطل بازیافت می اندازم را دارای زیر سازی نمایم؟

ادامه مطلب: چطور شیشه را بازیافت کنیم؟!