walden-pond

comtobeایا سطل کمپوست باید ته داشته باشد؟( کد 0482)
اگر ساختار سطل کمپوست خود را با خراشیدن درست می کنید، معمولا نیاز به اضافه کردن ته به آن ندارید. یک کف جامد در سطل کمپوست باعث می شود کمپوست نهایی تا اندازه ای راحت تر برداشته شود. اما شما می توانید کمپوست نهایی را از توده مستقیما واقعا شده روی خاک هم بیرون بکشید. البته این کار ممکن است نیاز به خم شدن یا زانو زدن داشته باشد.

افشای افسانه های کمپوست( کد 0481)
در میان امواج حکایت های قدیمی و فولکلور باغداری و باغبانی، افسانه های زیادی در باره راههای درست و غلط کمپوست سازی وجود دارند. ما در اینجا آن ها را مستقیما ترسیم کرده ایم.