walden-pondبیوگاز فضولات گاوداری ها بصورت ترکیبی از کاربردهای ایجاد حرارت و تولید نیرو مورد استفاده قرار می گیرد.احتراق بیوگاز حرارت و برقی تولید می کند که می تواند در محل مزرعه به کار بیاید.الکتریسیته عموما مستقیما از بیوگاز تولید شده تامین می گردد.بیوگاز قادر است برای استفاده های بعدی ذخیره شود.این امر معمولا در هنگام نیاز به قدرت قابل تنظیم یا وقتی که تولید بیش از مصرف است صورت می گیرد.

بیوگاز چیست؟
بیوگاز محصول جانبی تجزیه مواد آلی توسط میکروب های بی هوازی می باشد.
بیوگاز عموما مرکب از 60 درصد گاز متان و 40 درصد دی اکسید کربن است.این گاز مشابه گاز طبیعی که 99 درصد متان دارد می باشد.