walden-pondقیمت پسماندهای خشک هر چند وقت یکبار تغییر می کند.آخرین قیمت ها را می توانید در زیر ببینید.

ادامه مطلب: قیمت جدید پسماندهای خشک

غرفه های بدون متصدی تفکیک پسماند خشک از مبدا که تاکنون در تهران و در مجتمع های آرین و شهرک فرهنگیان دو کار گذاری شده اند در خارج از کشور هم کار برد دارند.در تصاویر زیر نمونه هایی از چنین غرفه هایی دیده می شوند:

ادامه مطلب: غرفه های تفکیک از مبدا پسماند خشک بدون متصدی