walden-pondاین سند تشریح می کند که چرا سوزاننده های مناسب برای مدیریت زایدات موثر در تاسیسات تندرستی مورد نیاز هستند.ساخت تاسیسات مدیریت زایدات مسئولیت رو به تزاید شاغلین WASH است که ممکن است آشنا به بهترین عملکرد نباشند.این سند نتایج کلیدی مورد نظر را خلاصه کرده و خطوط راهنمای اصلی در دسترس را ارائه می نماید.
چشم انداز

پلاستیک های قابل بازیافت و غیر قابل بازیافت؟یک فهرست سریع!
خیلی جالب است که پلاستیک ها را به سادگی و با یک کد قابل بازیافت دانسته و یا آن ها را به علت داشتن یک کد دیگر زباله محسوب نماییم.متاسفانه این کار اینقدرها هم ساده نیست.چرایی آن به دلیل زیر است: