walden-pondاگر مایل هستید همزمان با مشارکت در امر بازیافت پسماند خشک در یک کار خیر و انساندوستانه هم مشارکت نمایید می توانید درب بطری های پلاستیکی دوغ و نوشابه و آب معدنی را جدا کرده و آن ها را به مراکز زیر تحویل دهید.مراکز ذیل پس از تحویل گرفتن درب بطری ها, آن ها را فروخته و از پول آن برای افراد معلول ویلچر تهیه می کنند.

ادامه مطلب: مراکز تحویل درب بطری های پلاستیکی

این سوال را غالب مشتری ها می پرسند و انصافا پاسخ آن چندان ساده نیست.
نقطه شروع جواب رسیدن به این نکته است که شما چقدر زباله خانگی تولید می کنید و سطل زباله آشپزخانه را هر چند وقت یکبار خالی می نمایید.این نیز مهم است که شما با شمای بازیافت محله آشنا باشید و بدانید که تواتر جمع آوری زباله های شما به چه صورت است.

ادامه مطلب: چه اندازه سطل زباله ای مورد نیاز است؟