walden-pond

comtobeورمی کمپوست: مواد و ساختار( کد 0477)
لطفا توجه کنید که این راهنما اساسا برای کمپوست سازی آشپزی خانگی تهیه شده است و لذا نسبت به احتمالاتی از قبیل بوریا و کود اسبی، بر موادی همانند روزنامه و زائدات غذایی تاکید دارد. اگر سوالی در باره دیگر استراتژی های کمپوست سازی دارید، لطفا در تماس با ما راحت باشید

کمپوست سازی خانگی؛ ثبت مشخصات؛ واحد پاسیویی هوازی(کد 0478)

نمونه ثبت مشخصات در یک واحد کمپوست سازی خانگی( جهت ایجاد شرایط بهینه، زمان عمل آوری مطلوب و کود مناسب)