walden-pondمقایسه هاضم شناور گاز و نوع گنبد ثابت در واحدهای بیوگاز را می توانید در جدول زیر مشاهده نمایید.

اساس کمپوست
نکته
شما می توانید با حمل کننده زایدات قابل تبدیل به کمپوست نیز برای طرح پلان کمپوستتان تماس بگیرید.
پنج حوزه اصلی که در طی فرآیند کمپوست باید کنترل شوند عبارتند از: