walden-pondبرای تعیین اندازه واحدهای بیوگاز خانگی نیاز به این است که علاوه بر نیاز گازی, میزان مصرف گاز لوازم گاز سوز نیز تعیین مقدار گردد.

1- اگر درجه حرارت اغلب زیر 15 درجه سانتیگراد است، ترکیب واحد بیوگاز باید گرم نگه داشته شود.
2- اگر واحد بیوگاز کاملا یا تا اندازه ای زیر زمین نگه داشته شود، این کار به گرم نگه داشتن واحد کمک می کند.
3- ترکیب زایدات در واحد بیوگاز توسط قرار دادن برگ ها، چمن ها، بوریا یا ساقه ذرت در اطراف استوانه بزرگ گرم نگه داشته می شود.