walden-pondفرآیند تخمیر بسته در برابر فرایند تخمیر مستمر
مشابهت ها و تفاوت ها
یک جدول مقایسه
هر دو فرآیندهای بسته و مستمر فرآیندهایی هستند که برگرفته از روش های تخمیر صنعتی بوده و بیومس های میکروبی یا متابولیت ها را تولید می نمایند.

چطور چیز به این بی دوامی می تواند مشکلات زیادی ایجاد نماید؟ما از کیسه پلاستیکی برای حمل تقریبا هر چیزی که پذیرفته ایم استفاده می کنیم....ولی شما باید توجه کنید که از کیسه پلاستیکی چطور باید استفاده نمایید.....و باید در جستجوی چیز دیگری باشید که برای حمل چیزها کمک حالتان خواهد بود....به خاطر اینکه محیط زیست ما بیش از این تاب تحمل کیسه پلاستیکی را ندارد.