walden-pondاگر بخواهید قیمت پسماندهای خشک خود را بدست آورید می توانید سری به یکی از غرفه های بازیافت بزنید.با این حال شاید برایتان جالب باشد که بدانید هر عدد(نه هر کیلو) از پسماندهای خشکتان را غرفه های بازیافت به چه قیمتی بر می دارند.ما در اینجا برای کمک به شما چند نمونه را آورده ایم که به مرور موارد را بیشتر هم خواهیم نمود*

ادامه مطلب: قیمت پسماندهای خشک دم دستی

دور ریختن زایدات در سطل آشغال کار خوبی است.اگرچه این کار انتهای مدیریت زایدات جامد نیست و تنها آغاز کار است.جداسازی اولین گام مدیریت مواد زاید جامد به حساب می آید.

ادامه مطلب: مدیریت زباله های تر و خشک