walden-pondاگر مایلید حدود قیمت پس ماندهای خشک که به قصد فروش تحویل غرفه های بازیافت می دهید را بدانید می توانید از قیمت های نمونه زیر استفاده نمایید:

ادامه مطلب: قیمت پسماندهای خشک دم دستی

قیمت پسماندهای خشک هر چند وقت یکبار تغییر می کند.آخرین قیمت ها را می توانید در زیر ببینید.

ادامه مطلب: قیمت جدید پسماندهای خشک