walden-pondمزایای استفاده از آب چاه در برابر دیگر اختیارات ممکن؟!
وقتی آب باران و برف ذوب شده از لایه های خاک عبور کرده و خود را به طبقات آب زیر زمینی می رساند،بطور طبیعی از باکتری ها و موجودات زنده مضر فیلتر می شود.این به معنای این است که در شرایط معمول،آب چاه پس از افزوده شدن کلر قابلیت آشامیدن پیدا می کند.پس با استفاده از آب چاه،خطرات تندرستی مرتبط با کلر آب سطحی از بین می رود.به خاطر اینکه منابع آب زیرزمینی عموما توسط چند فوت خاک مورد محافظت قرار میگیرد،آب آشامیدنی برداشت شده از طبقات ابدار عموما سالم است.سیستم های شهری که آب سطحی را

آبی که وارد خانه شما می شود باید با فشاری بین 35 و 80 پوند بر اینچ مربع جریان یابد.تاسیسات آب محلی شما وفق مقررات آب را با فشارهای بین 50 و 70 پوند بر اینچ مربع به شما تحویل می دهند,اما یک مشکل در سیستم لوله کشی می تواند باعث شود که فشار آب در رسیدن به منزل شما دچار تغییر شود.شیرهای تنظیم کننده کمک می کنند تا از ایجاد فشارهای بالا ممانعت به عمل آید ولی این امر می تواند به شکست انجامیده و باعث شود که به سیستم لوله کشی و تجهیزات صدمه وارد گردد.اگر مایلید بدانید که فشار آب سیستم لوله کشی شما تا چه اندازه بالاست, می توانید برای تعیین فشار آب از یک فشار سنج استفاده نمایید.