walden-pondیکی از گسترده ترین روش های ازمایش کلر کل و آزاد استفاده از چیزی است که دی پی دی نام دارد(N و N دی اتیل-1 و 4 فنیلن دی آمین سولفات) اضافه کردن دی پی دی به نمونه های آب شامل اکسید کننده هایی از قبیل کلر آزاد، برم، ید، دی اکسید کلر و یا پر منگنات منجر به تشکیل ته رنگ قرمز اب می شود که شدت آن مستقیما وابسته به مقدار اکسید کننده های موجود در نمونه آب است.

درجه حرارت های جالب
آب سرد می تواند شما را در کمتر از یک دقیقه بکشد.آن آنقدر خطرناک است که تعداد زیادی از مردم را در عرض ثانیه ها از بین می برد.هزاران انسان بعد از افتادن در آب سرد غرق شده اند و بسیاری از آن ها قبل از اینکه شانس رسیدن به سطح را داشته باشند مرده اند.