walden-pondهمه چیزهایی که شما همیشه می خواستید در باره گاز فاضلاب بدانید.....اما میترسیدید بپرسید!
سوال:گاز فاضلاب چیست؟
جواب:گاز فاضلاب که دست کم مشکل بو را برای اهالی یک خانه ایجاد می نماید, ترکیبی از گازهای معدنی است که با عملکرد غیرهوازی باکتری ها(باکتری هایی که نیاز به اکسیژن ندارند) بر روی لجن و فاضلاب ایجاد می شود.این گاز می تواند شامل سولفید هیدروژن, آمونیاک, دی اکسید کربن, متان, نیتروژن و هیدروژن باشد.

تعریف ساده سختی آبدر واقع مقدار کلسیم و منیزیوم حل شده در آب است. مقدار مواد معدنی حل شده ، کلسیم ومنیزیوم در آب سخت بالاست. هنگامی که شما دست خود را با آب سخت میشویید اثر آن را کاملن متوجه خواهید شد . بسته به مقدار سختی آب مورد استفاده بعد از استفاده از صابون شما احساس میکنید که لایه ای بروی دستتان باقی مانده است. در آب سخت صابون با کلسیم ( که نسبتا در آب سخت بالاست ) واکنش میدهد و به شکل پوسته یا غشایی از صابون در می آید.