walden-pondاستفاده از فلاش تانک و پس زدگی آب در وان!؟
فلاش تانک را به کار می اندازید, اما متوجه می گردید که یک استخر آب مشکوک سر از وان در می آورد.احتمال می دهید که چیز غلطی اتفاق افتاده باشد(و احتمال می دهید که آن چیز غلط در واقع یک مشکل بزرگ باشد)
مظنون احتمالی این مشکل چیست؟یک خط فاضلابرو گرفته شده!
اجازه دهید که به مشکل از نزدیکتر نگاه کرده و متوجه گردیم که چطور خط فاضلابرو گرفته شده می تواند منتج به مشکل عمومی بالا شود.

آیا مزه آب شما غیر عادی است.مزه آب را در صورت تمایل با راهنمای ما چک کنید.
مزی کپکی یا آب میوه:
ما اغلب فکر می کنیم که آب تازه و خالص است.پس وقتی که آب مزه کپک یا آب میوه می گیرد،براحتی می توان نتیجه گیری کرد که چیز غلطی اتفاق افتاده است.