walden-pondخیلی از مردم نوشیدن آب را امری بدیهی به حساب می آورند و خبر ندارند که این امر تا چه اندازه برای تندرستیشان اهمیت دارد.به رغم اینکه نوشیدن آب کافی برای مردم حیاتی است, افراد زیادی هستند که مقادیر توصیه شده روزانه مایعات را نمی آشامند.

ادامه مطلب: چرا نوشیدن آب مهم است؟!