walden-pondاستخر شنای شما در طی ماههای گرم تابستان دارای این قابلیت هست که اوقات مطبوع و خوشی را برای شما رقم بزند.با این حال همانند هر چیز خوبی استخر شنا نیاز به کمی نگهداری و مراقبت دارد که باید جزییات آن ها مورد توجه قرار گیرد.خیلی از مردم با کمک گرفتن از حرفه ای های استخرها کار خود را پیش می برند، اما اگر می خواهید خودتان بدانید که چطور باید استخرتان را تمیز و درخشان نگاه دارید بهتر است متن زیر را ملاحظه نمایید:

آزمایشات میکروبی استخرهای شنا و استخرهای ابگرم
آزمایشات میکروبی معمول جهت اطمینان از اینکه شرایط تصفیه بهینه آب حفاظت و نگهداری می شوند صورت می گیرد.در حالی که آزمایشات شیمیایی برای پایش کارآمدی سیستم تصفیه اب مرتبط با بارگذاری آلودگی مهم هستند، مهم است که برای ارزیابی کامل بهره برداری و نگهداری آب آنالیزهای میکروبی همراه گردد.