walden-pondزمین مورد نیاز تصفیه فاضلاب تنها پس از انجام محاسبات تعیین خواهد شد.با این حال اطلاع از زمین مورد نیاز تقریبی که با استفاده از مراجع و استانداردهای معتبر به دست می آید می تواند به مهندسین مشاور و شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی کمک کند تا نسبت به کنترل محاسبات اقدام نموده و یا در هنگامی که وقت تنگ است و محاسبات هنوز به میانه خود نرسیده است نسبت به تملک زمین اقدام نمایند.

تمیز نگهداری آب آزاد از پاتوژن و بهداشتی کلید لذت بردن از آب استخر شماست.اما بر عهده گرفتن این مسئولیت چندان ساده نیست زیرا مواد شیمیایی آب استخرهای شنا روزانه دچار تغییرات و تحولات عمده ای می شوند.افزودن مقدار مناسب کلر هر چند یک عمل متعادل کننده به حساب می آید باید دانست که برای نگهدای سالم آب استخر فوق العاده مهم است.