walden-pondاسمز معکوس چیست؟
اسمز معکوس که اغلب RO نامیده می شود روش خالص سازی پیشرفته آب است که در ابتدا توسط نیروی دریایی امریکا ارائه شد تا از آب دریا، آب آشامیدنی خدمه زیر دریایی ها را تامین نماید.

آنچه صاحبان و مدیران ساختمان ها و تاسیسات تندرستی نیاز دارند در باره رشد و گسترش لژیونلا بدانند
لژیونلا،یک باکتری که سبب بیماری لژیونرها می شود، بطور طبیعی در محیط های آبی شیرین همانند دریاچه ها و انهار یافت می شود.مقادر کم این باکتری در آب شیرین عموما عامل بیماری نیستند.با این حال،حضور این باکتری در سیستم های آبی ساختمانی مخاطرات تندرستی را به همراه خواهد داشت.برای انجام این مهم،لژیونلا ابتدا نیازمند رشد است(افزایش تعداد)سپس می تواند داخل قطرات ریز آب گسترش پیدا کند(آئرولیزاسیون) و مردم می توانند این قطرات را تنفس نمایند.شما می توانید با پیمودن گام های زیر خطر لژیونلا در ساختمانتان را کم کنید.