walden-pondبرطرف کردن کرم های کوچک استخر
احتمالا آب استخر آخرین جایی است که شما انتظار دارید هر جور کرمی را در آن ببینید، اما این منظره کاملا عمومیت دارد.کرم های قرمز کوچک یا کرم های خونی لاروهای پشه ریزه می باشند که بسیار شبیه پشه ها هستند.نام کرم خونی از رنگ قرمز خونی این لاروها می آید.

6 دلیل برای تیرگی آب استخر
6 دلیل وجود دارد که چرا آب استخر شما ممکن است تیره باشد.آن ها عبارتند از: