walden-pondبرای اینکه استخر شما آب سالم و آب پاشی تمیز داشته باشد نیازمند این است که توسط شما چند گام اساسی نگهداری طی شود.لذا در اینجا شما می توانید جهت نگهداری آسان استخر اطلاعاتی در باره نحوه استفاده از محصولات، مراقبت و چگونگی انجام آزمایشات آب به دست آورید.
چرخش آب
نقش پمپ
مرکز سیستم چرخش ، پمپ است.پمپ ، آب استخر را گرفته و قبل از بازگرداندن دوباره آن به استخر ، آب را به فیلتر میفرستد تا غبار،کثافت و آشغال آن جدا شود.

دفعات مورد نیاز آزمایشات شیمیایی آب استخر
تعداد دفعاتی که آب استخر ،وفق توصیه های کتابچه های راهنما، باید مورد آزمایشات شیمیایی قرار گیرد بر پایه ایجاد خطر توصیه گشته است.این خطر بر اساس اینکه آیا مواد شیمیایی آب استخر بطور اتوماتیک تزریق می گردند و آیا احتمال تغییر سریع بزرگ در تعداد شناگران استفاده کننده وجود دارد تعیین می گردد.