walden-pondاستفاده از هیپوکلریت سدیم(مایع) و هیپوکلریت سدیم(جامد) برای ضد عفونی آب نسبت به سیستم های تزریق گاز کلر بطور فزاینده ای عمومی می شود.اگر می خواهید سیستم گاز کلر خود را مطلقا جایگزین نمایید یا نیاز به کارگذاری یک سیستم ضد عفونی جدید دارید می توانید از سال ها تجربه به دست آمده در کار با سیستم های هیپوکلریناسیون مدد بگیرید.

واقعیت های کلیدی
در شماری از کشورها، آرسنیک بطور طبیعی در مقادیر بالا در آب های زیر زمینی وجود دارد.
آرسنیک در شکل معدنیش فوق العاده خطرناک است
آب های آلوده مورد استفاده در آشامیدن، آماده سازی غذا و آبیاری محصولات زراعی، بیشترین خطر تندرستی عمومی حاصل از آرسنیک را دارند.