walden-pondصاف سازی با گذرانیدن آب از میان خلل و فرج موادی همچون ماسه,سنگ و آجر آلاینده ها را در صافی نگهداشته و آن ها را از آب جدا می کند.برای حذف آرسنیک این صافی ها چند قسمتی بوده و حاوی موادی هستند که برای جداکردن آرسنیک ویژه شده اند.

ادامه مطلب: صافی خانگی برای حذف آرسنیک!

کلر ضدعفونی کننده ای است که وقتی به آب اضافه می شود باکتری های مضر,ژیاردیا و اغلب ویروس ها را از بین می برد.در استفاده از کلر در خانه ها , هم نیاز به محلول کلری که در بطری قرار گرفته احساس می شود و هم محفظه ای ایمن که برای ذخیره سازی آب ضدعفونی شده مورد استفاده قرار می گیرد , باید در دسترس باشد!

ادامه مطلب: ضدعفونی اختصاصی آب با کلر