walden-pondخلاصه
جوشاندن آب آشامیدنی با استفاده از سوخت یکی از مرسوم ترین و شناخته شده ترین روش های تصفیه آب است.طبق نظریه سازمان جهانی بهداشت آب نیاز دارد که آنقدر گرم شود که اولین حباب های بزرگ در آن ظاهر شوند تا بتوان مطمئن شد که آب دیگر عاری از عوامل بیماریزا است.خیلی از سازمان ها جوشاندن آب را برای تصفیه آب کشورهای در حال توسعه و ایمن سازی آب آشامیدنی در موقعیت های اضطراری توصیه کرده اند هر چند این کار به نیروی انسانی و انرژی زیادی احتیاج دارد.جوشاندن فقط عوامل بیماریزا را از بین می برد و کدورت یا آلودگی شیمیایی همچون آرسنیک را از آب آشامیدنی حذف نمی کند.پس قبل از جوشاندن, آب می تواند توسط ته نشینی یا صاف سازی خالص گردد.

سر درآوردن از اینکه براستی فاضلاب چگونه تصفیه می شود را نمی توان با مطالعه تنها یک کتاب به انجام رسانید و این مهم می بایست با خواندن بارها و بارهای کتب معتبر و متعددی که در زمینه تصفیه فاضلاب نگاشته شده صورت پذیرد!با این حال شاید بتوان با صرف وقت چند دقیقه ای,به اجمال به اینکه بالاخره و در طی تصفیه چه بلایی سر فاضلاب می آید,رسید!