walden-pond



تشنه اید؟!چه نظری در باره یک فنجان آب خنک و تازه دریا دارید؟!

DESAL1

آزمایش باکتری
نمونه ها باید حداکثر 48 ساعت بعد از جمع آوری آزمایش شوند.
نمونه هایی که بین 30 و 48 ساعت بعد از برداشت آنالیز شوند بیشتر احتمال دارد که نتایج معتبرتری را از خود نشان دهند.زمان کوتاهتر بین برداشت نمونه و آنالیز, نتایج را معتبرتر می کند.(اعتبار نتایج بیشتر خواهد شد وقتی که نمونه ها با یخ آبی و در ظروف دربسته حمل شوند)