walden-pondشما ممکن است بعد از خواندن مطالبی در روزنامه ها در باره سندرم "بچه آبی" و یا "متهموگلوبینمیا" نسبت به نیترات آب آشامیدنیتان توجه بیشتری نشان بدهید و یا ممکن است با خواندن اعداد و ارقامی در باره میزان نیترات آب بخواهید بدانید که این اعداد و ارقام چه معنی می دهند.

این روزها امریکایی ها هر جا می روند با خود آب بطری شده می برند!در حقیقت بعد از نوشیدنی هایی همچون کوکا کولا ,آب عمومی ترین نوشیدنی به حساب می آید.اما آب دوست ها تا حدی یکه خوردند;وقتی که شنیدند بر پایه پژوهش های جدید مزایای نوشیدن آب تا آن اندازه هم که فکر می کردند,نیست!