walden-pond

comtobeماشین کمپوست( کد 0521)

ماشین کمپوست یک واحد سر هم بندی شده برای بهره برداری از کمپوست سازی بیولوژیکی، شیمیایی و مکانیکی است. با عملکرد خردسازی مکانیکی، زائدات بزرگ تبدیل به پودر زائدات آلی می شوند تا نرخ تجزیه بیولوژیکی زائدات آلی افزایش پیدا کند. در عملکرد به هم زنی، زائدات آلی خرد شده با کمپوست فعال بیولوژیکی برای تجزیه زائدات به کود غنی از مواد مغذی همگن می شوند. زائدات آلی کمپوست شده به عنوان کود مزرعه به کار گرفته می شوند.

روش های دفع زائدات مرغی سلاخی شده( کد 0520)

معرفی

مزارعی که ماکیان را در ماساچوست پرورش می دهند ممکن است تحت مجوزهای مصوب ایالتی اخذ شده از دپارتمان سلامت عمومی ماساچوست، برنامه حفاظت از غذا، پرنده های خود را برای فروش به عموم مردم سلاخی و فرآیند نمایند. عموما، مجوز به کشاورز اجازه می دهد که از واحد فرآیندی متحرک ماکیان، که از مزرعه ای به مزرعه دیگر حرکت می کند، استفاده کند و یا از یک واحد ثابت که در مزرعه باقی می ماند بهره برداری نماید.