walden-pond

comtobeپتانسیل استفاده از بیوگاز در استان های مختلف کشور
بیوگاز به شدت وابسته به درجه حرارت است و بنابراین در استان های گرمتر بیش از استان های سردتر قابلیت تولید و استفاده دارد. از آنجا که در جهت تولید و مصرف بیوگاز, زمستان فصل بحرانی محسوب می شود و بیوگازی که در زمستان خوب تولید شود در سایر فصول هم بخوبی قابلیت تولید دارد میانگین درجه حرارت زمستانه به عنوان پایه ای برای قابلیت تولید و مصرف بیوگاز در نظر گرفته می شود.


بر این اساس چنانچه میانگین درجه حرارت زمستان در جایی بیش از 25 درجه سانتیگراد باشد می توان گفت که این مکان برای تولید بیوگاز جایی عالی محسوب می شود. در درجه حرارت متوسط بین 20 تا 25 درجه سانتیگراد در فصل زمستان با جایی که قابلیت تولید بیوگاز خوب دارد مواجه می باشیم. اگر این درجه حرارت بین 15 تا 20 درجه سانتیگراد باشد قابلیت تولید و مصرف بیوگاز را می توان متوسط گرفت. درجه حرارت متوسط زمستانه 10 الی 15 درجه سانتیگراد ما را با منطقه دارای شرایط بد روبرو کرده و چنانچه این درجه حرارت به کمتر از 10 درجه سانتیگراد برسد شرایط برای تولید بیوگاز بسیار بد می باشد. جدول زیر استان های مختلف کشور را معرفی کرده و پتانسیل آن ها در بهره گیری از بیوگاز را بخوبی نشان می دهد:

پتانسیل تولید و مصرف بیوگاز در استان های مختلف کشور

 jadbio

چنانچه مایل هستید فعالیت خود را با صرف هزینه ای معقول در سایت "یاشار بوم راشین" تبلیغ نمایید لطفا اینجا را کلیک کنید.