walden-pond

comtobeفاصله گذاری آدمرو( کد 0445)
الف- موقعیت
1- در تمام فاضلابروهای 24 اینچ و کوچکتر منهول ها را در شکستگی های افقی و عمودی کارگذاری نمایید.
2- این کار را برای فاضلابروهای 27 اینچ و بزرگتر هم انجام دهید؛ به استثنای وقتی که مسیر افقی در یک انحنا قرار دارد و یا از زانوهای مصوب استفاده می گردد.

تمیزکاری و ضدعفونی مخازن ذخیره( کد 0322)

راهنمایی ضروری: اغلب قریب به اتفاق مطالب این سایت ترجمه خود ما هستند. با توجه به اینکه برخی از این مطالب برای خواننده ایرانی ابهام و سرگشتگی ایجاد می کند، گاه مجبور به ارائه توضیحات اضافی هستیم. از آنجا که برای همه خوانندگان واجب و ضروری است که مطالب ترجمه را از توضیحات اضافی تشخیص دهند، تمام توضیحات اضافی را بصورت نوشته های کج دارای خط زیرین آورده ایم.