walden-pond

comtobeتنظیم پی اچ( کد 0496)

محتویات

1- در باره پی اچ
2- فیلترهای ختثی سازی
2-1- چطور فیلترهای خنثی سازی کار می کنند
2-2- ظرفیت
2-3- نگهداری
2-4- ملاحظات ویژه
3- تزریق سودا اش/ هیدروکسید سدیم
3-1- چطور تزریق سودااش/ هیدروکسید سدیم کار می کند

قبل از آنالیز نمونه آب، چه مدت می توان آن را نگهداری نمود؟( کد 0495)

زمان نگهداری برای یک مکان توسط منابع دولتی فرآیند نمونه برداری از آب مشخص شده اند. به مدت زمانی که طی آن می توان نمونه را قبل از آنالیز نگهداری کرد و پس از آن باز هم نمونه دارای اعتبار است، زمان نگهداری می گویند. بعد اززمان نگهداری، اعتبار نمونه مورد تردید خواهد بود و ممکن است نیاز به جمع آوری مجدد نمونه باشد.