walden-pond

comtobeدر غالب شهرها آب قبل از توزیع به اجتماع که آن را مصرف کنند,تصفیه می شود.این روش تصفیه ,تصفیه در منبع نام دارد و آلاینده ها را قبل از آنکه در اجتماع توزیع شوند,حذف می کند.
آبی که قبل از توزیع تصفیه نمی شود, باید در نقطه استفاده تصفیه شود تا کیفیت آن به حدی برسد که موجبات بیماری مصرف کنندگان را فراهم نکند.

روش های اختصاصی حذف آرسنیک از آب( کد 0439)

آرسنیک موجود در آب زیر زمینی یا ماحصل فعالیت هایی است که در معادن صورت می گیرد و یا نتیجه گذر آب از منابع طبیعی است زیرا آرسنیک به صورت طبیعی در بسیاری از سنگ ها یافت می شود.
منابع آرسنیک آب زیرزمینی
آلودگی آب های زیر زمینی به آرسنیک هم در نتیجه تولید آب های شور عمیقی است که در اثر حفر چاه های نفت و گاز ایجاد شده است و هم ماحصل بعضی از فعالیت های صنعتی است که از میان آن ها می توان به تولید نیمه هادی ها اشاره نمود! علاوه بر این آرسنیک هم در مواد محافظ چوب به کار می رود و هم در موادی که به عنوان مکمل غذایی حیوانات مصرف می شوند.آرسنیک به عنوان محصولی جانبی در تولید آفت کش ها هم به تولید می رسد.آرسنیک موجود در آب آشامیدنی بی مزه و بی بو است.