5comver0007

bukpascomsalahiat

با توجه به اینکه هم مدتی ممیزی بهداشتی انجام داده ام و هم در حوزه مدیریت دفاتر خدمات سلامت، برای زمانی، کار کرده ام ؛ دوستانی که مایل هستند در این موارد کسب اطلاع نمایند و یا اصنافی که می خواهند در این باب اطلاعاتی ذیقیمت به دست آورند می توانند از مزیت مشاوره تلفنی با من بهره مند گردند. قبلا قوانین مشاوره تلفنی را در اینجا مشاهده نمایید.