5comver0007

 09122039437       09224055895         02188331528

جوجه یکروزه نداریم، اما تخفیف یکروزه چرا!؟ از تخفیف ماه بهمن ما دیدن فرمایید!

HUOS TOTALتاغغ

brobuk 9

1- رابطه زائدات غذایی و آشفتگی ذهنی چیست؟

 وجود زائدات غذایی، در واقع، آشفتگی ذهنی را، از لحاظ اندازه، چشم انداز و تاثیر، بوجود می آورد.

2- چقدر از غذاهای تولیدی انسان در هر سال تلف می شود؟

مطابق با یافته های سازمان کشاورزی و غذای ملل متحد، یک سوم تمام غذاهای تولیدی برای مصرف انسان، حدود 1.3 میلیارد تن، هر ساله، از دست می روند یا تلف می شوند.

3- وقتی زائدات غذایی را از دیگر زائدات جدا نمی کنیم، چه می شود؟

وقتی زائدات غذایی، در عوض جدا شدن، با دیگر زباله ها مخلوط می شوند، آنچه که می توانست بازیافت شود را آلوده می سازد.