5comver0007

bukpascom 

اساسنامه شرکت یاشار بوم راشین با مسئولیت محدود


شماره ثبت456066 تاریخ ثبت 31/3/1393
ماده 1:نام و نوع شرکت:شرکت یاشار بوم راشین با مسئولیت محدود
ماده 2:موضوع فعالیت شرکت عبارتست از:
آموزش,پژوهش,مشاوره,مشارکت,طراحی,نظارت,اجرا,بهره برداری,احداث و مدیریت امور وابسته به محیط زیست به شرح زیر:الف-ارائه خدمات مدیریت و نیز انجام مشاوره و ارائه کلیه خدمات فنی و مهندسی در زمینه محیط زیست-ب-برنامه ریزی,مطالعه,تهیه طرح,نظارت و هماهنگی در اجرای طرح های زیست محیطی-ج-انجام امور تحقیقاتی مرتبط با فعالیتهای زیست محیطی و هماهنگی و برنامه ریزی آموزشی به منظور ارتقا سطح علمی دست اندر کاران محیط زیست-د-تهیه گزارشات و نقشه های اجرایی مربوط به امور زیست محیطی از جمله مخازن آب,شبکه های توزیع و تصفیه خانه های آب,شبکه های جمع آوری,خطوط انتقال و تصفیه خانه های فاضلاب,جمع آوری,تصفیه و امحا مواد زائد جامد و مایع و گازی,ارائه راهکار و دستورالعمل چگونگی بازیافت زباله و تهیه کمپوست و...(هر یک از موارد فوق پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح)
ماده 3-مرکز اصلی شرکت:
مرکز اصلی شرکت استان تهران شهرستان تهران خیابان سئول کوچه پیروزان پلاک 7 کد پستی 1995776553
تبصره:هیات مدیره می تواند مرکز شرکت را به هر کجا که صلاح و مصلحت بداند منتقل و یا شعبی را تاسیس نماید
ماده 4-سرمایه شرکت:سرمایه شرکت 1300000 ریال مبلغ 1300000 ریال سرمایه نقدی و مبلغ- سرمایه غیر نقدی می باشد
ماده 5-مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
ماده 6-تابعیت شرکت:تابعیت شرکت ایرانی است
ماده 7-
دعوت برای تشکیل مجامع عمومی,توسط هر یک از اعضای هیات مدیره یا مدیر عامل و یا احدی از شرکا به وسیله دعوتنامه کتبی از طریق پست سفارشی و یا درج آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار به عمل خواهد آمد.فاصله بین دعوت تا تشکیل مجمع حداقل ده روز و حداکثر 40 روز خواهد بود
تبصره:
در صورتی که کلیه شرکا در هر یک از جلسات مجامع عمومی حضور یابند رعایت ماده 7 اساسنامه ضرورت نخواهد داشت.
ماده 8-وظایف مجمع عمومی عادی یا عادی به طور فوق العاده
الف-استماع گزارش هیات مدیره در امور مالی و تصویب تراز و حساب سود و زیان شرکت
ب-تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم و از طرف هیات مدیره
ج-تعیین خط مشی آینده شرکت و تصویب آن
د-انتخاب هیات مدیره و در صورت لزوم هیات نظار
ماده 9-وظایف مجمع عمومی فوق العاده
الف-تغییر اساسنامه یا الحاق یا حذف یک یا چند موارد اساسنامه
ب-تنظیم اساسنامه جدید یا تبدیل نوع شرکت
ج-افزایش یا تقلیل سرمایه شرکت
د-تصویب ورود شریک یا شرکا جدید به شرکت
ماده 10-
تصمیمات شرکا در مجمع عمومی فوق العاده با موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه شرکت که اکثریت عددی دارند و در مجمع عمومی عادی طبق دستور ماده 106 قانون تجارت معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.
ماده 11-
هیات مدیره شرکت مرکب از 3 نفر خواهد بود که در مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده از بین شرکا و یا از خارج انتخاب می شوند.
ماده 12-
هیات مدیره از بین خود یا خارج از اعضا یک نفر را به سمت رییس هیات مدیره و یک نفر را به سمت مدیر عامل انتخاب و همچنین می تواند برای اعضا خود سمتهای دیگری تعیین نماید.ضمنا مدیر عامل می تواند با حفظ سمت به عنوان رییس هیات مدیره انتخاب شود.
ماده 13-
جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات هیات مدیره با اکثریت آرا معتبر است.
ماده 14:دارندگان حق امضا در شرکت:
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت با امضای رییس هیات مدیره و مدیر عامل , همراه با مهر شرکت و تمامی اوراق عادی و اداری با امضای هر یک از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
ماده 15-اختیارات هیات مدیره
داریوش خدابنده نماینده قانونی و تام الاختیار شرکت بوده و می تواند در کلیه امور مداخله و اقدام نماید مخصوصا در موارد زیر امور اداری از هر قبیل حفظ و تنظیم فهرست دارایی شرکت و تنظیم بودجه و تعیین و پرداخت حقوق و انجام هزینه ها رسیدگی به محاسبات پیشنهاد سود قابل تقسیم سالیانه تهیه آیین نامه های داخلی اجرای تصمیمات مجامع عمومی ادا دیون و وصول مطالبات تاسیس شعب واگذاری و قبول نمایندگی انتخاب و انتصاب و استخدام متخصصین و کارمندان و کارگران عقد هر گونه پیمان با شرکتها و بانکها و ادارات و اشخاص خرید و فروش و اجاره اموال منقول و غیر منقول و ماشین آلات و بطور کلی وسائل مورد نیاز و همچنین معاملات بنام و حساب شرکت مشارکت با سایر شرکتها و شخصیتها حقیقی و حقوقی استقراض با رهن یا بدون رهن و تحصیل اعتبار و وام دادن و وام گرفتن از بانکها و اشخاص و شرکتها و باز کردن حساب جاری و ثابت در بانکها دریافت وجه از حسابهای شرکت صدور ظهر نویسی و پرداخت بروات و اسناد و سفته ها هزینه ها مرافعات چه شرکت مدعی باشد و چه مدعی علیه در تمام مراحل با تمام اختیارات از رجوع به دادگاههای صالحه ابتدایی و استیناف و دیوان عالی کشور انتخاب وکیل و وکیل در توکیل دادن اختیارات لازمه بنامبرده و عزل آن قطع و فصل دعاوی با صلح و سازش اختیارات فوق جنبه محدودیت نداشته و هر تصمیمی را که هیات مدیره جهت پیشرفت شرکت اتخاذ نماید معتبر می باشد
ماده 16-سال مالی شرکت:
از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد به استثنای سال اول که ابتدای آن از تاریخ تاسیس شرکت است.
ماده 17-
مجمع عمومی عادی شرکت در ظرف مدت چهار ماه اول هر سال پس از انقضای مالی شرکت تشکیل ولی ممکن است بنا به دعوت هر یک از اعضا هیات مدیره یا شرکا مجمع عمومی بطور فوق العاده تشکیل گردد.
ماده 18-
هیچ یک از شرکا حق انتقال سهم الشرکه خود را به غیر ندارند مگر با رضایت و موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه شرکت که دارای اکثریت عددی نیز باشند و انتقال سهم الشرکه به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی.
ماده 19-
هر یک از اعضای هیات مدیره می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات و همچنین حق امضا خود را به هر یک از شرکاء برای هر
مدت که صلاح بداند تفویض نماید و همجنین هیات مدیره می تواند تمامی یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نماید .
ماده 20- تقسیم سود :
از درآمد شرکت در پایان هر سال مالی هزینه های اداری – حقوق کارکنان و مدیران استهلاکات مالیات و سایر عوارض دولتی کسر و پس از وضع صدی ده بابت ذخیره قانونی بقیه که سود ویژه است به نسبت سهم الشرکه بین شرکا تقسیم خواهد شد .
ماده 21-
فوت یا محجوریت هر یک از شرکاء باعث انحلال شرکت نخواهد شد و وارث شریک متوفی و یا ولی محجور می تواند به شرکت خود ادامه دهند . در غیر این صورت بایستی سهم الشرکه خود را پس از انجام تشریفات قانونی دریافت و یا به شریک دیگری منتقل و از شرکت خارج شوند .
ماده 22- انحلال شرکت :
شرکت مطابق مواد قانون تجارت منحل خواهد شد.
ماده 23-
در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده شرکاء رای به انحلال شرکت دهد یک نفر از بین شرکاء و یا خارج از شرکت به سمت مدیر تصفیه تعیین خواهد شد وظایف مدیر تصفیه طبق قانون تجارت می باشد.
ماده 24-
اختلافات حاصله بین شرکاء شرکت از طریق حکمیت و داوری حل و فصل خواهد شد .
ماده 25-
در سایر موضوعا تی که در این اساسنامه قید نشده است مطا بق مقررات قانون تجارت ایران و سایر قوانین موضوعه که در این اساسنامه قید نشده است مطابق مقررات قانون تجارت ایران و سایر قوانین موضوعه عمل و رفتار خواهد شد .
ماده 26 –
این اساسنامه در 26 ماده و دو تبصره تنظیم و در جلسه مورخ 26/9/92 به تصویب مجمع عمومی موسسین / فوق العاده رسید و ذیل تمام صفحات آن امضاء شد.

نظز به توقف فعالیت شرکت در نیمه سال 99، در حال حاضر فعالیت ما تحت عنوان گروه فنی تخصصی "بهداشت محیط دم دستی" می باشد