گالری تصاویر

 • زباله های بی زباله دان!-تهران-اردیبهشت 1394

  زباله های بی زباله دان!-تهران-اردیبهشت 1394

 • پخش و پلا کردن زباله در سطح شهر-تهران-تیر ماه 1394

  پخش و پلا کردن زباله در سطح شهر-تهران-تیر ماه 1394

 • پراکندگی زباله ها و موش مرده محله ده ونک-تهران-تیرماه 1394

  پراکندگی زباله ها و موش مرده محله ده ونک-تهران-تیرماه 1394

 • کمپرسور هوا برای جلوگیری از گاز گرفتگی کارگران حفار-تهران-تیر ماه 1394

  کمپرسور هوا برای جلوگیری از گاز گرفتگی کارگران حفار-تهران-تیر ماه 1394

 • سطل مخصوص جمع آوری پسماند خشک-تهران-تیر ماه 1394

  سطل مخصوص جمع آوری پسماند خشک-تهران-تیر ماه 1394

 • توصیه به جداسازی زباله های تر و خشک!-تهران-تیرماه 1394

  توصیه به جداسازی زباله های تر و خشک!-تهران-تیرماه 1394

 • توصیه بهداشتی و مردم حرف گوش کن!-تهران -تیرماه 1394

  توصیه بهداشتی و مردم حرف گوش کن!-تهران -تیرماه 1394

 • سر ریز زباله از زباله دان ده ونک0تهران-مرداد 1394

  سر ریز زباله از زباله دان ده ونک0تهران-مرداد 1394

 • زباله های بی زباله دان-تهران-مرداد 1394

  زباله های بی زباله دان-تهران-مرداد 1394

 • یک ماشین تمیز برای جمع آوری زباله-تهران-مرداد 1394

  یک ماشین تمیز برای جمع آوری زباله-تهران-مرداد 1394

 • بهتر بود پیام و سطل , مخصوص جمع آوری پلاستیک باشند!-کاشان-شهریور 1394

  بهتر بود پیام و سطل , مخصوص جمع آوری پلاستیک باشند!-کاشان-شهریور 1394

 • بازیافت از مبدا را جدی بگیریم!-تهران-شهریور 1394

  بازیافت از مبدا را جدی بگیریم!-تهران-شهریور 1394

 • تبلیغات فرهنگی زیست محیطی-تهران-شهریور 1394

  تبلیغات فرهنگی زیست محیطی-تهران-شهریور 1394

 • انشعاب خانگی آب-نمایشگاه آبفا تهران-مهر 1394

  انشعاب خانگی آب-نمایشگاه آبفا تهران-مهر 1394

 • اتصالات -نمایشگاه آبفا تهران-مهر 1394

  اتصالات -نمایشگاه آبفا تهران-مهر 1394

 • شیرآلات پلی اتیلن-نمایشگاه آبفا تهران-مهر 1394

  شیرآلات پلی اتیلن-نمایشگاه آبفا تهران-مهر 1394

 • شیرآلات پلی اتیلن-نمایشگاه آبفا تهران-مهر 1394

  شیرآلات پلی اتیلن-نمایشگاه آبفا تهران-مهر 1394

 • شرآلات و اتصالات به هم پیوسته-نمایشگاه آبافا تهران-مهر 21394

  شرآلات و اتصالات به هم پیوسته-نمایشگاه آبافا تهران-مهر 21394

 • موش هایی که در حاشیه خیابان ولی عصر زندگی می کنند-تهران-مهر 1394

  موش هایی که در حاشیه خیابان ولی عصر زندگی می کنند-تهران-مهر 1394

 • موش هایی که در حاشیه خیابان ولی عصر زندگی می کنند-تهران-مهر 1394

  موش هایی که در حاشیه خیابان ولی عصر زندگی می کنند-تهران-مهر 1394

 • موش هایی که در حاشیه خیابان ولی عصر زندگی می کنند-تهران-مهر 1394

  موش هایی که در حاشیه خیابان ولی عصر زندگی می کنند-تهران-مهر 1394

 • موش هایی که در حاشیه خیابان ولی عصر زندگی می کنند-تهران-مهر 1394

  موش هایی که در حاشیه خیابان ولی عصر زندگی می کنند-تهران-مهر 1394

 • موش هایی که در حاشیه خیابان ولی عصر زندگی می کنند-تهران-مهر 1394

  موش هایی که در حاشیه خیابان ولی عصر زندگی می کنند-تهران-مهر 1394

 • موش هایی که در حاشیه خیابان ولی عصر زندگی می کنند-تهران-مهر 1394

  موش هایی که در حاشیه خیابان ولی عصر زندگی می کنند-تهران-مهر 1394

 • موش هایی که در حاشیه خیابان ولی عصر زندگی می کنند-تهران-مهر 1394

  موش هایی که در حاشیه خیابان ولی عصر زندگی می کنند-تهران-مهر 1394

 • موش هایی که در حاشیه خیابان ولی عصر زندگی می کنند-تهران-مهر 1394

  موش هایی که در حاشیه خیابان ولی عصر زندگی می کنند-تهران-مهر 1394

 • موش هایی که در حاشیه خیابان ولی عصر زندگی می کنند-تهران-مهر 1394

  موش هایی که در حاشیه خیابان ولی عصر زندگی می کنند-تهران-مهر 1394

 • موش هایی که در حاشیه خیابان ولی عصر زندگی می کنند-تهران-مهر 1394

  موش هایی که در حاشیه خیابان ولی عصر زندگی می کنند-تهران-مهر 1394

 • بازیافت ضایعات کامپیوتر-تهران-مهر 1394

  بازیافت ضایعات کامپیوتر-تهران-مهر 1394

 • کمپوست ساز خانگی مدرن-کافه تهرون-مهر ماه 1394

  کمپوست ساز خانگی مدرن-کافه تهرون-مهر ماه 1394