نیم نگاه


midanidVERY

 5comver0007

 09122039437       09224055895         02188331528

 

HUOS TOTAL

RUMI4

خریداران سطل تولید کننده کمپوست خانگی سوال کرده اند:

 

7860(خریدار سطل و سبوس بوکاشی): چرا شیرابه تولید نمی شود؟

پ: هنوز زود است، البته گاهی هرگز شیرابه تولید نمی شود که جای نگرانی نیست.