walden-pond

comtobe 

گلباد( کد 0414)
گلباد اصطلاحی در هواشناسی است که جهت و سرعت وزش باد را نشان می دهد!آنچه در زمینه گلباد حائز اهمیت و ارزش است این است که نه تنها مردم عادی که برخی از کارشناسان و صاحب نظران نیز به اشتباه گمان دارند که خطوطی که مرکز گلباد را به پیرامون آن وصل می کنند و نشان دهنده جهت وزش باد هستند, جهت وزش باد را از مرکز به پیرامون نمودار گلباد نشان میدهند!

 

در حالی که دقیقا عکس این قضیه مصداق دارد و جهت وزش باد,در نمودار گلباد به سوی مرکز ترسیم می شود!همین اشتباه در تعریف بادهایی با جهات متداول نیز وجود دارد یعنی باد شمال بر خلاف تصور بادی نیست که به سوی شمال بوزد بلکه بادی است که از جهت شمال می وزد!