5comver0007

 09122039437       09224055895         02188331528

 

HUOS TOTAL

RUMI4

تارین کندی در باره "استانداردهای کمپوست" حرف می زند!

با ما می توانید از طریق تلفن ارتباط داشته باشید. اگر تلفن در اختیار ندارید، یا اصولا تلفنی نیستید، ای میل هم در خدمت شماست!

استانداردهای کمپوست

ما را در شبکه های اجتماعی تعقیب کنید.

COMPOSTSTANPHOTVER1

زائدات سبز
چوب فرآیند شده
کود حیوانی
گیاهان آبزی
بیشتر

محصولات کمپوست چه استانداردهایی را باید رعایت کنند تا بتوانند در کشاورزی آلی به کار گرفته شوند؟

مقررات برنامه آلی ملی USDA عملیات در مزرعه از قبیل کاشت، چرخش محصول و مدیریت کود را تحت پوشش قرار می دهد. این استانداردها مشخص می کنند که از کدام مواد می توان برای خاک و محصول استفاده کرد. NOP خطوط راهنمایی را منتشر می کند که استانداردهای مرتبط با مواد یا عملکردهای ویژه را بیشتر شفاف می سازد. راهنمای 5021 NOP محصول و استفاده از کمپوست و ورمی کمپوست را تحت پوشش قرار می دهد. استاندارد بطور خلاصه اینطور می گوید که ماده آلی باید به روشی اعمال شود که از آلودگی آب، خاک و محصول جلوگیری به عمل آید. ماده آلی می تواند بصورت مواد گیاهی کمپوست نشده و کود حیوانی یا گیاه کمپوست شده و مواد حیوانی اضافه شود؛ هر ماده ای وابسته به طبیعت خود و اینکه چطور تولید شده باشد شرایط محدود یا نامحدودی دارد.

کمپوست برای مزارع آلی باید از مواد مجاز درست شده باشد. این ها شامل مواد طبیعی هستند که وفق 205.602 قدغن نشده اند، شامل باقیمانده های محصول و مواد دیگر گیاهی و/یا مواد مصوب برای استفاده بصورت الحاقیه های خاک یا گیاه، شامل مواد مغذی مصنوعی( جدول شماره 1)

جدول شماره 1 مواد مجاز و قدغن برای استفاده به عنوان مواد کمپوست

COMPOST STANDARDTABLE

مواد کشاورزی مجبور نیستند مجوز ارگانیک بگیرند. کمپوست باید مدیریت شود تا برای حداقل سه روز به درجه حرارت های 131 تا 170 درجه فارنهایت نائل شود. مواد می توانند در ویندروزها، توده های هوادهی استاتیک یا هر سیستم مدیریتی دیگر مدیریت شوند تا به نیازهای حرارتی و حداقل زمان نائل شوند. در صورت برآورده کردن استانداردها، کمپوست درست شده از مواد مجاز"غیر محدود" تلقی می شود؛ به این معنی که فاصله پیش برداشت وجود ندارد( به عنوان مثال زمان بین کاربرد و برداشت محصول)

برای جلوگیری از آلودگی پاتوژنی محصولات، کود حیوانی کمپوست نشده دارای محدودیت "روزها قبل از برداشت" است. محصولاتی که شامل این مواد هستند باید قبل از برداشت در یک دوره زمانی ویژه اعمال شوند: بیش از 90 روز برای محصولاتی که در تماس با سطح یا ذرات خاک نیستند( درختان میوه) یا بیش از 120 روز برای محصولاتی که در تماس با ذرات یا سطح خاک هستند(چغندر، هویج یا کاهو)

OMRI وفق طبقه بندی ها و نیازمندی های مشروح در فهرست مواد ژنریک OMRI محصولات کمپوست را طبقه بندی نموده و در جدول 2 خلاصه نموده است.

جدول شماره 2- نیازمندی های محصول و اجازه استفاده طبقات کمپوست در فهرست مواد ژنریک OMRI

 COMPOST STANDARDTABLE2


+ A مجاز؛ R مجاز با محدودیت P غیر مجاز و قدغن
++ نسبت کربن به ازت مواد قبل از کمپوست سازی( 25 تا 40 به 1)

ITALICبررسی شده و به روز شده در می 2019 توسط مدیر فنی OMRI. این متن در ابتدا در ویرایش 2014 زمستان و در خبر نامه مرور مواد OMRI منتشر شد.ITALIC

در بررسی OMRI منابع باید: 1- روش کمپوست سازی و نوع و منبع مواد مشخص باشند. 2- شرح وقایع کمپوست که قرائت های درجه حرارت روزانه و تواتر چرخش را مستند می کند تسلیم گردد. 3- آنالیزهای آزمایشگاهی که محتویات فلزات سنگین(آرسنیک، کادمیوم و سرب) و سطوح پاتوژن( کلیفرم مدفوعی و سالمونلا) را گزارش می کنند فراهم شود و 4- شرح دهد که چطور آلاینده های خارجی حذف می شوند. یک محصول کمپوست شده OMRI : یا مجاز بدون هیچ محدودیتی است، یا مجاز با رعایت محدودیت ها است یعنی نیازمند است که کاربر از "خطوط راهنمای کاربرد" پیروی کرده و "روزهای قبل از برداشت" را رعایت کند و یا به سبب حضور مواد قدغن، غیر مجاز است. کمپوست فهرست شده OMRI همچنین ممکن است بر اساس فلزات سنگین و یا نتایج آزمایش پاتوژن با احتیاط مصرف شود.