walden-pondیاری کنید!( کد 0036)
متاسفانه مقالات ما تقریبا به ته دیگ رسیده و روی این حساب دچار کمبود مقاله، جهت قرار دادن در سایت، شده ایم.
لذا، دست یاری به سوی اساتید و دانشجویان و فعالین و علاقمندان عرصه های "بهداشت محیط" و "محیط زیست" دراز کرده و می خواهیم با کمک گیری از آن ها دستی پرتر از قبل داشته باشیم.

"بهداشت محیط" و "محیط زیست"(کد 0031)

اوضاع و احوال "بهداشت محیط" و "محیط زیست" کشور ما اصلا تعریفی نیست. مصادیق این ادعا فراوانند که برای نمونه به چند مورد از آن ها اشاره می شود:
الف- آلودگی هوا: وضعیت اکثر شهرهای بزرگ کشور ما خوب نیست. در واقع، ساکنین این شهرها بیش از آنکه هوای پاک استشمام نمایند، از هوای آلوده ای که مقادیر ذرات معلق، منوکسید کربن، اکسیدهای ازت و ... بیش از حد مجاز دارند بهره می برند.