walden-pondضد عفونی هر چیز و هر جا متفاوت از دیگری بوده و روش خاص خود را می طلبد. لذا بر آن شدیم که بصورتی کوتاه و گویا در باره ضد عفونی کردن محل قارچ ها نکاتی را متذکر گردیم؛ باشد که مقبول بیفتد:

هیژیا، بهداشت( هایجین) شد، یک منبع سلامتی
آیا هرگز به فکر این افتاده اید که معادل انگلیسی کلمه بهداشت( هایجین) از کجا آمده است؟
آیا فکر کرده اید که کلمات بهداشت، بهداشتی، متخصص بهداشت چه معنایی دارند؟