walden-pondسال ها پیش که قرار بود پیمانکاران فاضلاب، فاضلاب های خانگی ما را تجمیع نموده و آن ها را توسط خط لوله ای مشترک به خط اصلی خیابان متصل نمایند، آقای مهندس، سه نفر از کارگران خود، که به نظر می رسید تبعه افغانستان باشند، را تحویل ما داده و برای انجام کار، احتمالا غیر اداری، از خانه خارج شد.

امروزه کار مبارزه با جوندگان و حشرات و ناقلین بیماریزا تا حد زیادی سخت شده است، زیرا بسیاری از افراد خطر موش و سوسک و پشه را بسیار کمتر از کرونایی می دانند که ممکن است توسط شرکت های طعمه گذاری و سمپاشی وارد خانه یا محل کار شود.