walden-pondلامپ UV برای انسان بی ضرر، ولی برای باکتری ها و ویروس ها مضر است
در مبارزه مداوم بر علیه گسترش امراض عفونی، دانشمندان بطور مستمر در حال شکار اسلحه های جدیدی هستند که به گونه ای ویژه میکروب های پاتوژن را هدف قرار می دهد.اکنون، محققین مرکز پژوهش های رادیولوژیکی مرکز پزشکی ایروینگ دانشگاه کلمبیا باور دارند که ممکن است یک راه حل جدید و ارزان قیمت برای ریشه کنی ویروس های فضاهای عمومی درونی پیدا کرده باشند.تیم پژوهشی فهمیده است که دزهای کم مستمر نور فوق فرابنفش(far-UVC) می تواند ویروس های آنفلوآنزای منتقله از طریق هوا را بکشد و در عین حال بر روی بافت های انسانی اثر مضری بر جای نگذارد.یافته های حاصل از مطالعه جدید، که بصورت گزارش علمی و تحت نام "نور فوق فرابنفش C :یک وسیله جدید برای کنترل بیماری های میکروبی منتقله از طریق هوا" منتشر شده است، استفاده بالاسری و هوایی از نور فوق فرابنفش C را در بیمارستان ها، مطب پزشکان، مدارس، فرودگاهها، هواپیماها و دیگر فضاهای عمومی توصیه کرده و می گویند که این نور قوی می تواند اپیدمی های آنفلوآنزای فصلی را همانند آنفلوآنزای بومی تحت کنترل در آورد.

روش ضدعفونی کردن و گندزدایی وسایل آرایشگری
لوازم و وسایل بر اساس نوع کار و خطر انتقال عفونت در سه گروه دسته بندی می شوند:
الف-وسایل بحرانی-این وسایل در بافت نرم نفوذ کرده و یا با استخوان تماس پیدا می کنند.(مانند وسایل تیغ و سوزن های تاتو) وسایل بحرانی باید بصورت استریل و بسته بندی خریداری گردند.