5comver0007

                                       09122039437

bukpascomver120تاغغ

brobuk 9

1- رابطه زائدات غذایی و آشفتگی ذهنی چیست؟

 وجود زائدات غذایی، در واقع، آشفتگی ذهنی را، از لحاظ اندازه، چشم انداز و تاثیر، بوجود می آورد.

2- چقدر از غذاهای تولیدی انسان در هر سال تلف می شود؟

مطابق با یافته های سازمان کشاورزی و غذای ملل متحد، یک سوم تمام غذاهای تولیدی برای مصرف انسان، حدود 1.3 میلیارد تن، هر ساله، از دست می روند یا تلف می شوند.

3- وقتی زائدات غذایی را از دیگر زائدات جدا نمی کنیم، چه می شود؟

وقتی زائدات غذایی، در عوض جدا شدن، با دیگر زباله ها مخلوط می شوند، آنچه که می توانست بازیافت شود را آلوده می سازد.