5comver0007

                                       09122039437

bukpascomver120آشغال بوی خوب می دهد؟


آشغال بوی خوب می دهد، اما نه همیشه!  هر کسی ممکن است متوجه بوی گند آشغال شود. یک کیسه گوشت یا پوشک که در یک سطل زباله در یک روز گرم و مرطوب تابستانی رها می شود، می تواند پیامی قدرتمند در مورد قدرت شیطان سازی باکتری ها و میکروب ها ارسال کند.

قسمت اول

قسمت دوم

روز بیرون گذاشتن زباله را فراموش نکنید!


چند بار زائدات جامد من جمع آوری خواهد شد؟
قابل بازیافت ها یکبار در هفته، آلی/ قابل کمپوست شدن ها و زائدات باقیمانده هفته بعد جمع آوری می شوند. لذا، در یک پایه دو هفته ای جمع آوری هر جریان صورت می گیرد.