walden-pondفسفید آلومینیم یک ترکیب معدنی مفید است که به عنوان آفت کش استفاده می شود.مطالعه بیشتر در باره این ماده شیمیایی و خواص آن و تاثیرات آن بر انسان به شما توصیه می شود.

مواد شیمیایی خطرناک در هنگام نشت بسته به شرایط و محیط به گونه های مختلفی واکنش نشان می دهند.سرویس حفاظت از آتش سوزی جنوب ناحیه موراویان در همکاری با پلیس جمهوری چک توصیه هایی برای شرایط نشت مواد شیمیایی خطرناک نموده است.