walden-pondحذف آزبست,هر آنچه که می خواهید و لازم است در باره آزبست بدانید
این همان نوشته ای است که مدام از آن طفره می رفته ام.چرا؟چون هنوز تحت تاثیر شوک ناشی از آن به سر می برم.جان کلام اینکه اگر شما هم از آن کسانی هستید که گمان دارند در خانه ای بی آزبست زندگی می کنند ممکن است تا حد مرگ در اشتباه باشید.خود من از کسانی بودم که گمان می کردم در خانه ای بدون آزبست زندگی می کنم اما من هم به شدت در اشتباه بودم.

آفت کش ها:ایمنی و استفاده موثر در خانه و بیرون خانه

pestnoosh1
چه چیزی در داخل آفت کش هست؟