walden-pondخانه عمومی ترین جایی است که در آن اشخاص در معرض حادثه و حمله قرار می گیرند.فعالیت هایی همچون استحمام و آشپزی می توانند افراد را دچار جراحت سازند در حالی که تغییرات ساده ای که در فعالیت های خانگی و یا محیط شما بوجود می آید ممکن است خانه را ایمن تر نماید.نوع حمله ویژه و مکرر بودن آن بر این دلالت می کند که چه نوع تغییراتی می تواند ایمنی خانه شما را فراهم نماید.

TEKANI-1