walden-pondانگل چیست؟!
انگل ها حیوانات یا گیاهانی هستند که باید رو یا داخل گیاه یا حیوان دیگر زندگی کنند تا زنده بمانند( زندگی کنند) چندین انگل در محیط زیست وجود دارند و وقتی که آن ها داخل بدن شخص می شوند، تندرستی او مورد تاثیر واقع می شود. بعضی انگل ها از طریق غذا یا آب آلوده وارد می شوند و بعضی در پوست و مو زندگی می کنند. مثال هایی از انگل ها عبارتند از:

کدام ها پشه می خورند؟
پشه ها تعدادی شکارچی دارند که مجموعا می توانند اثراتی روی کاهش جمعیت پشه ها داشته باشد. هر چند، با کمی استثنا، شکارگران عموما تاثیر کمی روی کاهش جمعیت پشه ها در یک سطح بزرگ دارند. پس، بعضی حیواناتی که شکارگر پشه هستند، کدامند؟