walden-pondشبیه چیست و چطور از دست آن خلاص شویم؟
وقتی سوسکی را می بینید که در خانه شما سینه خیز می رود، فکر می کنید که در معرض هجوم واقع شده اید؟ خیر، وقتی شما نقطه ای از آثار سوسک را در آشپزخانه می بینید، الزاما به معنی این نیست که هجومی وجود دارد و به این مفهوم که خانه شما به اندازه کافی مرتب نیست هم نمی باشد. اگر شما از جاهایی که با سوسک ها آلوده شده است به خانه بیایید، ممکن است بطور تصادفی خانه را از طریق کفش ها، جعبه های مقوایی و وسایل و تجهیزات همراه آلوده نمایید.

تمامی گونه های سوسک در طول زندگی سه مرحله مشخص را طی می کنند: تخم، نوزاد و بالغ. سوسک های ماده پوشینه های تخم یا انبانی که اواوتیکا نام دارد و می تواند چندین تخم را داخل خود نگهداری نماید را در جایی می گذارند. تعداد تخم های هر اواوتیکا وابسته به گونه سوسک متفاوت است.