walden-pondتوپ های کوچک مدفوع چه هستند؟(کد 0033)
شناسایی فضولات وحشی محلی
اجازه بدهید نگاهی به بعضی فضولات که ممکن است در حیاط پیدا شوند انداخته و ببینیم چه حیواناتی نزدیک شما زندگی می کنند.
خرگوش

(کد 0032)فضله مار شبیه چیست؟
نزدیک ترین چیزی که فضله مار به آن بسیار شبیه است فضله پرنده است، ولی فقط به خاطر نشانه های سفید رنگی که در هر دو گونه مدفوع یافت می شود. پرندگان و مارها تنها یک مخرج دارند که از آن برای از بیرون ریختن فضولات جامد و مایع استفاده می کنند. به این دلیل اوره در مخلوط به عنوان یک ماده سفید ظاهر می شود. جدا از این شباهت، هیچ دلیلی وجود ندارد که فضله مار و پرنده اشتباه گرفته شود. مارها در مدفوعشان خز، دندان، ناخن، استخوان دارند. مدفوع مار نرم و نمناک است. بر خلاف مدفوع پرنده، مدفوع مار همانند یک پاشش به نظر نمی رسد. به رغم اهمیت مدفوع سفید، فضله مار مشکل پیدا شده و تشخیص داده می شود. مارها فقط زائدات جامد را به میزانی که می خورند دفع می کنند.