walden-pondبرنامه کنترل ناقلین بخش ساندیگو ماهی پشه، که گامبوزیا آفینس نام دارد، را پرورش داده و توزیع می کند. سکنی دادن و توزیع این ماهی در موقعیت های سراسر کشور کمک به کنترل نشو و نمای پشه در حیاط خلوت کرده است.

تبعیت از نکات دپارتمان تندرستی در باره ویژگی های آب و استخر شنای بدون استفاده مایملک شما
آب راکد مگس ها و پشه ها را پرورش می دهد. به خاطر گزندگی و انتقال بیماری آن ها، چنین حشراتی آزار دهنده بوده و خطرات مهمشان برای تندرستی عمومی باید در نظر گرفته شود. دپارتمان تندرستی بخش آلغنی شکایتی را در باره ویژگی های آب بی استفاده در مایملک شما دریافت داشته است. اگر این موضوع واقعیت داشته باشد، شما باید اطمینان حاصل نمایید که ویژگی های آب یا استخر در شرایط مجاز و رها از آفت کش نگهداری شده است.