walden-pond1-معرفی
این نوشته چه مواردی را تحت پوشش قرار می دهد؟
این نوشته، تهویه صنعتی را معرفی می کند. نوشته مشتمل است بر

راهنمای طراحی یک
بهبود اجرای سیستم تهویه آشپزخانه تجاری
انتخاب و اندازه گذاری هودهای خروجی اولین راهنمای طراحی در یک سری است که به شما کمک می کند به اجرای بهینه نائل شده و کارآمدی انرژی در سیستم تهویه آشپزخانه تجاری خود را ملاحظه نمایید. آگاهی های معرفی شده در ساخت و سازهای جدید قابل کاربرد است و در بسیاری موارد در تجدید بنا هم می توان از آن ها کمک گرفت.