walden-pondدر باره ماسک های صورت و ماسک های تنفسی N95
ماسک های صورت و ماسک های تنفسی N95 مثال هایی از تجهیزات حفاظت فردی هستند که برای حفاظت استفاده کننده از مایعات و ذرات منتقله از طریق هوا که صورت را آلوده می سازند مورد استفاده قرار می گیرند. آن ها یکی از استراتژی های کنترل عفونت هستند.

عوامل موثر بر غلظت اکسیدهای ازت موتورهای احتراق جرقه ای
بخوبی معلوم شده است که گازهای خروجی از موتورهای احتراق داخلی شامل مقادیر کوچکی از اکسیدهای ازت می باشند.اولیای امور آلودگی ها با این واقعیت مواجه هستند، زیرا باور شده است که این ترکیبات تا اندازه ای مسئول آلودگی هوای لوس آنجلس می باشند.هرچند اکسیدهای ازت از منابع مختلفی می آیند، اتومبیل ها در تولید اکسیدهای ازت اهمیت زیادی دارند.بر پایه چنین گزارشاتی، اولیای امور آلودگی هوا جهت کاهش اکسیدهای ازت اتومبیل ها دست به کار شده و راهکارهایی را ارائه داده اند.برای آگاهی از مشکلات چنین کنترل هایی، متن زیر می تواند کمک کننده باشد.